Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatus on 2021. aastal astunud aktiivseid samme, et tugevdada meie kui kutseala kogukonna esindaja staatust ning võtta ühtlasi enda kanda noorsootöötaja kutse andmise õigused.


Arutelude ja ühise koostöö tulemusel esitasime taotluse noorsootöötaja kutse andja avalikule konkursile. 24. novembril 2021 toimuski Hariduse Kutsenõukogu koosolek, kus otsustati Eesti Noorsootöötajate Kogule anda kutse andja õigused järgnevaks viieks aastaks.

Töötame edasi koos Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) noorte- ja andepoliitika osakonna ning Haridus- ja Noorteametiga (HARNO) kutse andmise sujuva ülemineku tagamise nimel. Veel tänavugi jätkuvad läbirääkimised HARNO ja HTM-iga ka riigi toetuse säilimise üle kutse andmise korraldamiseks, mis tagaks ka taotlejatele soodsad tingimused.

„Üks valimislubadus on täidetud,“ naljatles ENKi juhatuse liige Edgar Schlümmer, „aga tõsisemalt rääkides – ENKi kutse andjaks saamise protsess tugineb nii eelnevatel aastatel organisatsiooni väljendatud soovile kui ka valmisolekule, mis nüüd pälviski nõukogu usalduse. Usun, et selle sammuga liigub ka Eesti Noorsootöötajate Kogu oma unistuste täitumise suunas,“ lisas Schlümmer.

Riigi tasandil kutse andmise korraldamine on lisanud sellele protsessile olulist väärtust ning soovime Eesti Noorsootöötajate Kogu nimel tänada seniseid kutse andjaid Eesti Noorsootöö Keskust ja Haridus- ja Noorteametit, kutseala arendamise eest, samuti Haridus- ja Teadusministeeriumit.

Kutseala eestvedajaks kujunemine ning professionaalse kogukonna suurema seotuse loomine on uus ja oluline areng ka noortevaldkonnas, seda nii üldist pilti kui ka kutse andmise loogikat arvestades. Noorsootöötaja professiooni toetamine on prioriteet ka uues noortevaldkonna arengukavas, sestap töötame selle nimel, et riigi (rahaline) toetus kutse andmise protsessile säiliks ning noorsootöötaja kutse oleks veelgi enam väärtustatud.


Kutse andmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine.

Kutsesüsteemi eesmärgid on:

  •  toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.