ENK jätkab noorsootöö kvaliteedi hindamisega

Kõik noored üle Eesti väärivad tasemel noorsootööd! Just seepärast on meil hea meel öelda, et ENK jätkab noorsootöö kvaliteedi hindamise protsessi koordineerimist ka 2024.-2025. aastal!

Kvaliteedihindamine toimub koostöös Haridus- ja Noorteametiga ning jätkab eelneval perioodil alustatuga, kuid alanud perioodi uuenduseks on hindamismudeli digitaliseerimine, mille tulemusena saab noorsootöö kvaliteedi hindamise protsessi teha läbi veebikeskkonnas. Uue perioodi kohta saad lugeda lähemalt SIIT

Hindamismudeli abil saab omavalitsus kaardistada noorsootöö tegevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida parendustegevusi ja jälgida edusamme. Hindamise läbiviimine on omavalitsustele vabatahtlik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist.

Kvaliteedihindamine koosneb kahest osast: enesehindamisest ja välishindamisest. Ehk, enesehindamisel analüüsivad noorsootöö kvaliteeti KOVi enda enda noorsootöö valdkonna inimesed, välishindamisel antakse väline ja sõltumatu hinnang noorsootöö kvaliteedile. 

 

26.03 Enesehindajate koolitus Tartus Ahhaa Keskuses – registreerimine avatud kuni 19.03. LOE TÄPSEMALT 
17.04 Välishindajate koolitus Tartus Ahhaa Keskuses – registreerimine avatud kuni 10.04. LOE TÄPSEMALT 

 

Koolitusi viib läbi Kaisa Orunuk, kes on osalenud noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli loomisel, rakendamise ja kaasajastamisel alates 2009. aastast. Alates 2014. aastast on ta viinud läbi noorsootöö kvaliteedi enesehindamise ja välishindamise koolitusi ning osalenud mitmetes mudeli ja hindamistöövahendite arendamise töörühmades. 

Noorsootöö kvaliteedihindamise mudel on riiklikult välja töötatud toetusmeede kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujate jaoks, et saavutada  Noortevaldkonna arengukavas 2021-2035 seatud strateegiline eesmärk võtta fookusesse noorsootöö kvaliteet ning üleriigiline huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse, et tagada noortele võrdsed võimalused kvaliteetsetes teenustes osalemiseks.

Projekti koordineerib Kadi Bruus, kes on Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees ning koordineerib noorsootöö kvaliteedihindamise projekti Harno-ga sõlmitud lepingu raames. Kadi korraldab välishindajate leidmist omavalitsustele ning koordineerib välishindajate tööd.

Rohkem infot

Kadi Bruus, kadi.bruus@enk.ee; tel 56462962


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.