Käimas on ENKi juhatuse valimised ning sellega seoses tutvustame kandideerimise järjekorras kõiki ENKi juhatuse kandidaate. Uus juhatus valitakse 15. mail ENKi üldkoosolekul. Järgmisena räägib endast lähemalt Birgit Kelement.


Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetaks sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena

Ma olen omandanud kõrghariduse noorsootöö erialal, seejuures olen osalenud erinevatel koolitustel ja rahvusvahelistes programmides ning töötanud noortega ka vabatahtlikuna. Hetkel omandan magistrikraadi andragoogikas, et toetada noorsootöötajate professionaalset arengut.

Minu kogemused on andnud mulle arusaama noorsootöö olulisusest ühiskonnas ja noorsootöötajate rollist noorte arengu toetamisel. Olen töötanud erinevate noortegruppidega ning saanud erinevaid kogemusi – pakkunud noortele juhendamist ja nõustamist ning töötanud nendega ka üks-ühele.

Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena tooksin kaasa oma kogemused ja väärtused ning töötaksin selle nimel, et toetada noorsootöötajate kutsealast arengut. Minu jaoks on oluline olla osa noorsootöö valdkonnast, panustada selle edendamisse ning toetada noorsootöötaja professionaalset arengut. Soovin töötada selle nimel, et noorsootöötajatel oleks võimalus ja juurdepääs kõrge kvaliteediga koolitustele, et oma valdkonnas olla pidevas arengus.

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Olen Eesti Noorsootöötajate Kogus andnud olulise panuse organisatsiooni tegevustesse. Ülikooliõpingute jooksul sooritasin oma praktika ENK-is, kus sain väärtusliku ülevaate sellest, kuidas ühing toimib, arusaama organisatsiooni tööst ja sellest, kuidas nad toetavad noorsootöötajaid üle kogu riigi. Lisaks sain võimaluse olla osa töörühmast, mis võimaldas mul koostööd teha teiste kogukonnaliikmetega ja töötada koos ühiste eesmärkide nimel. See oli suurepärane võimalus saada kogemusi meeskonnatööst ja anda oma panus organisatsiooni arengusse.

Olen osalenud paljudel koolitustel, nii kohalikel kui ka rahvusvahelistel. Need on võimaldanud mul arendada uusi oskusi noorsootöös ja saada laiem arusaam valdkonnast. Mu on olnud võimalus tutvustada Eesti noorsootööd ka laiemale publikule – rahvusvahelistel koolitustel ja üritustel olen saanud esitleda Eesti noorsootööd ning tõsta teadlikkust noorsootöö tähtsusest ühiskonnas. Leian, et üks minu suurimaid panuseid kogu töös on olnud minu pühendumus noorsootöötaja väärtuste tutvustamisele. Ma usun, et noorsootöö väärtused ja põhimõtted on olulised positiivse ja toetava keskkonna loomisel, mis on kasuks nii noorsootöötajatele endile kui ka noortele, kellega nad töötavad.

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Soovin kandideerida, sest usun noorsootöö tähtsusesse ja selle mõjusse noorte eludes. Olen olnud noorsootööga seotud mitu aastat ning mu sooviks on jagada noorsootöötajatele vajalikke oskuseid ja teadmisi. Üks minu eesmärkidest Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena oleks edendada suhtlust ja koostööd noorsootöötajate vahel Eestis. Leian, et kommunikatsioon valdkonnas on oluline, et luua võimalused noorsootöötajatele juurdepääsuks koolitustele ja ressurssidele.

Tugeva kogukonnatunde loomine ja parimate praktikate jagamine aitaks meil üksteist toetada töös noortega. Ma usun, et noorsootöötajate professionaalsuse edendamine on oluline – on tähtis pakkuda noorsootöötajatele koolitusi ja ressursse, et nad oleksid kursis valdkonna parimate tavadega ning saaksid sel viisil olla osa valdkonna arengust.

Juhatuse töös pühenduksin kvaliteetse noorsootöö edendamisele, et toetada tegevusi, mis parandavad noorsootöö kvaliteeti. Noorsootöö jääb sageli tähelepanuta, mistõttu soovin koostöös teiste juhatuse liikmetega töötada justnimelt noorsootöö valdkonna teadlikkuse tõstmise nimel ja rõhutada selle panust ühiskonnas.

Millistes juhatuse pädevusse kuuluvates valdkondades soovid kõige enam panustada ja kuidas plaanid seda teha?

Soovin panustada noorsootöötaja professionaalsuse toetamisse. Järgmise kolme aasta jooksul tahan pühenduda noorsootöötajate julgustamisele, toetades nende professionaalset arengut ja võimaldades neile juurdepääsu kvaliteetsetele koolitustele.

Üks minu peamiseid prioriteete oleks noorsootöö valdkonna tunnustamine. Usun, et noorsootöö on oluline osa ühiskonnast ja see väärib suuremat tähelepanu ning toetust. Eesmärgi saavutamiseks töötaksin selle nimel, et edendada noorsootöötajate professionaalsust. Selleks panustaksin koostöös teiste sidusrühmadega parimate tavade ja juhiste väljatöötamisse valdkonnas.

Juhatuse liikmena töötaksin ka selle nimel, et noorsootöötajatel Eestis oleks ligipääs kvaliteetsetele koolitustele, mentorlusprogrammidele ja muudele ressurssidele, mis aitavad neil arendada oma oskusi ja teadmisi. Usun, et noorsootöötajate kutsealasesse arengusse investeerimine on oluline, et tagada valdkonna kõrge kvaliteet.

Leian, et ka koostöö on olulisel kohal noorsootöötajate professionaalsuse toetamisel. Juhatuse liikmena soovin töötada tihedalt koos teiste organisatsioonide ja sidusrühmadega, et arendada partnerlussuhteid ja koostööd, mis edendaksid noorsootöö kvaliteeti. Parima ja efektiivse koostöö kaudu saame tagada meie noorsootöötajatele vajalikud ressursid ning toe, et pakkuda noortele kvaliteetseid teenuseid.