Käimas on ENKi juhatuse valimised ning sellega seoses tutvustame siinkohal kandideerimise järjekorras kõiki ENKi juhatuse kandidaate. Uus juhatus valitakse 15. mail ENKi üldkoosolekul. Järgmisena räägib endast lähemalt praegune ENKi juhatuse esimees Kadi Bruus.


Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetaks sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena

Olen noorsootööga seotud juba pikka aega ja tean, et see on valdkond, mis pakub mulle huvi, on minu jaoks oluline ja mille arengus soovin kaasa rääkida. Olen noorsootööd õppinud Soomes ja 2018. aastal sain ka Tallinna Ülikoolis noorsootöö korralduse erialal magistrikraadi. 2022 omandasin ka noorsootöötaja 7. taseme kutse.

Olen olnud tegev Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena ja ka juhatuse esimehena ning koordineerinud noorsootöö kvaliteedihindamist ja kohalike omavalitsuste noorsootöötajate koostööd. Sealjuures olen algatanud ja juhtinud erinevaid väliskoostööprojekte. Mul on kogemusi ka riiklike noorsootööd puudutavate dokumentide väljatöötamisega ja võtnud osa noorsootöö ümarlaudadest, seminaridest, konverentsidest.

ENKi juhatuse esimehena on minu vastutada olnud juhatuse töö koordineerimine. Koostöös tegevjuhiga oleme kavandanud mitmeid tegevusi ja üritusi ning teinud koostööd ministeeriumi ja erinevate noorsootöö katusorganisatsioonidega.

Ma arvan, et minu pikaajaline tegevus noorsootöö valdkonnas ja kogemused toetavad minu tööd ENK juhatuse liikmena. Minu jaoks on ka väga oluline, et organisatsioonis on erineva kogemuse ja taustaga inimesi – kõige tähtsam on siiski huvi noorte ja noorsootöö valdkonna vastu ning koostöö.

Milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus

Olen olnud nii juhatuse esimees kui ka juhatuse liige ning alustanud oma teekonda ENKis juba siis, kui see tegutses Eesti Noorsootöötajate Ühenduse nime all.

Viimastel aastatel on ENK organisatsioonina nii kiiresti kasvanud ja arenenud ning mul on olnud siiras rõõm sellele arengule kaasa aidata. Palju on muutunud alates sellest, kui meil õnnestus saada ENKile tegevjuht ning sõlmida haridus- ja teadusministeeriumiga toimiv strateegilise partnerluse leping.

Olen koordineerindud rahvusvahelist koostööd, kohalike omavalitsuste noorsootöötajate tegevusi, koostööd Eesti Linnade ja Valdade Liiduga ning teiste katusorganisatsioonidega, ja juhtinud noorsootöö kvaliteedihindamise projekti.

ENKi juhatuse liikmena olen saanud osaleda paljudel aruteludel ja kohtumistel nii ministeeriumi, haridus- ja noorteameti kui ka teiste partneritega.

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse uuesti kandideerida?

Olen jätkuvalt valmis panustama meie organisatsiooni arengusse ja aktiivselt kaasa rääkima noorsootöö teemadel. ENKi kaudu saan seista meie väärtuste eest ja tuvustada noorsootööd laiemalt. Noorsootöötajad töötavad väga erinevates kohtades ja vajavad koostöövõimalust ning koos tegutsemist. Just nende võimaluste loomisse soovingi panustada.

Millistes juhatuse pädevusse kuuluvates valdkondades soovid kõige enam panustada?

Soovin kõige enam tegeleda organisatsiooni üldjuhtimise ja valdkondliku administratiivtööga. Olen juhatuse liikme ja ka esimehena just nende ülesannetega kõige enam siiani seotud olnud ja soovin jätkata neisse panustamist. Kuigi oleme kiiresti edasi liikunud, usun, et meie valdkond vajab endiselt laiemat tutvustamist eri tasanditel, ja samuti koostööd mitmete osapooltega.