Käimas on ENKi juhatuse valimised ning sellega seoses tutvustame kandideerimise järjekorras kõiki ENKi juhatuse kandidaate. Uus juhatus valitakse 15. mail ENKi üldkoosolekul. Järgmisena räägib endast lähemalt praegune juhatuse liige Liisa Lints.


Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetaks sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena

Minu kogemus noorsootöös hõlmab nii noortekeskuses töötamist kui ka kooli huvijuhi tööd. Seega on mul olemas noorsootöö kogemus mitmes eri valdkonnas. See annab mulle laiemad teadmised, mis tulevad kasuks ka ENKi töös. Lisaks olen lõpetamas oma õpinguid noorsootöö korralduse magistriõppe erialal. Minu magistritöö vaatleb noorsootöötaja valmisolekut käsitleda noortega poliitilise osalusega seotud teemasid. Usun, et ka seda uut kogemust ja teadmist saan rakendada oma töös juhatuse liikmena.

Milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus

Olen kuulunud ühe hooaja ENKi juhatusse ning selle aja jooksul olen võimaluste piires panustanud juhatusse töösse. Suurt rõhku olen saanud panna huvijuhtide töögrupi tegevuste koordineerimisse ning seeläbi aidanud kaasa koolinoorsootöötajate paremasse integreerimisse ENKi.

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse uuesti kandideerida?

Soovin taas juhatusse kandideerida, sest usun, et omades juba ühekordset kogemust juhatuse liikmena on mul olemas head eelteadmised ning seeläbi saan anda teatud järjepidevuse juhatuse tööle. Samuti tunnen, et mul on energiat, et olla meie liikmete häälekandjaks ja esindajaks ka järgmisel perioodil.

Millistes juhatuse pädevusse kuuluvates valdkondades soovid kõige enam panustada?

Soovin panustada liikmete, kommunikatsiooni ja huvikaitse valdkonda. Teades, et noorsootöötajatele on oluline ühine kogemuste ning heade praktikate jagamine, siis tahaksin kindlasti suurendada nende tegevuste osakaalu, mis seda rohkem võimaldaksid. See tähendab, et mitte ainult konkreetsete sihtgruppide lõikes (huvijuhid, noortekeskuse noorsootöötajad), vaid ka laiemalt valdkonnas. Tahaksin tuua kokku kohalikul tasandil aktiivsed noorsootöö tegijad, et toetada neid ja aidata ellu kutsuda kohaliku tasandi noorsootöötajate kokkusaamisi.