Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse kandidaat Cerda Männiste

ENKi juhatusse uute liikmete valimine toimub juba 17. mail 2024 üldkogul Tallinnas ning, et iga liige teadlikud valikud teha saaks, tutvustame kõiki kandidaate ükshaaval. Teie ees on kandidaat number 3: Cerda Männiste! Cerda huviks on lisaks noorsootöö professionaalsuse arendamisele ka koostöö edendamine.

Palun kirjelda lühidalt oma senist kogemust noorsootöös ning kuidas see toetab sinu tööd Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse liikmena.

Noortevaldkonnas ja noorsootöös alustasin aktivistina 2014. aastal kohalikus noorteaktiivis, jätkasin noortevolikogus ja Võrumaa Noortekogus. Aastate jooksul olin nendes osaluskogudes nii liige, juhatuse liige kui ka esimees. Nende kaudu panustasin nii kohaliku, maakondliku kui ka riikliku noortevaldkonna arengusse osaledes põhiliselt Eesti Noorteühenduste Liidu üritustel, kus osalejaid koolitati ning anti võimalus võtta sõna erinevatel päevakajalistel teemadel. Osaluskogus olles tekkis tihe koostöövõrgustik teiste Eesti piirkondade aktivistidega, kellega koos viisime läbi ka projekte ja üritusi. Minu taust noore aktivistina annab mulle head teadmised noorte kaasamise ja osalusprotsesside kohta; see on oluline, kuna ENKi eesmärk on esindada noorsootöötajate huve ning tagada nende kaasamine otsuste tegemisse ja poliitikakujundamisse. Minu varasem kogemus võrgustike loomisel ja koostöös teiste piirkondlike aktivistidega annab mulle väga hea platvormi ENKis sarnaste sidemete loomiseks ja suhtlemiseks. Minu kogemus projektide korraldamisel ja elluviimisel on andnud mulle head juhtimisoskused, mis võivad olla kasulikud ENK poolt korraldatavate sündmuste ja projektide juhtimisel.

Noorsootöötajana olen panustanud noorte arengusse alates 2020. aastast kolmes erinevas asutuses: Tartu Noorsootöö Keskus, Rae Noortekeskus ja Saue Noortekeskus.Tegin põhiliselt kontaktnoorsootööd noortega vanuses 7-26. Viisin läbi igapäevaseid avatud tegevusi, korraldasin erinevaid üritusi ning osalesin projektides. Samuti olen töötanud ENL-is, koolitades Kagu-Eesti osaluskogusid ning tehes koostööd ametnike ja noorsootöötajatega. Minu kogemus noorsootöötajana annab mulle arusaama noorte vajadustest, väljakutsetest ja parimatest praktikatest selles valdkonnas; samuti olen selle kaudu teadlik, mida noorsootöötajad vajavad ning mis on meie väljakutsed. See võib aidata mul ENK juhatuse liikmena suunata organisatsiooni tegevusi ja algatusi nii, et need vastaksid tegelikele noorsootöötajate vajadustele.

Palun kirjelda, milline on olnud sinu senine panus Eesti Noorsootöötajate Kogus.

Liitusin ENKiga möödunud aasta sügisel, et võtta osa organisatsiooni üritustest enesearengu ning võrgustumise eesmärgil. Neid sündmusi olen ka enda sotsiaalmeedias kajastanud, tehes ülevaateid kogetust ja õpitust. Seeläbi on jõudnud ENK kui organisatsioon ka valdkonnaväliste inimesteni, kes mind sotsiaalmeedias jälgivad. Sündmuste kajastamine sotsiaalmeedias toob ENK-ile ja nende tegevustele avalikkusele tähelepanu. See aitab suurendada organisatsiooni nähtavust ja mõjuvaldkonda, mis omakorda võib kaasa tuua uusi liikmeid ja võimalusi koostööks teiste organisatsioonidega. Lisaks võib see inspireerida teisi inimesi osalema sarnastes üritustes ja organisatsioonides, suurendades seeläbi kogukonna teadlikkust ja aktiivsust.

Ülikooli õpingute käigus läbisin ENKi juures praktika. Selle raames kursusekaaslastega lõime praktilise juhendmaterjali võrgustiku loomiseks noortevaldkonnas. See materjal toob kasu kõigile, kes soovivad hakata looma oma piirkonnas koostöövõrgustikku (noorsootöötajad, noorsootöö spetsialistid jt). “Võrgustikuloomise ABC” on praktiline juhendmaterjal, mis sisaldab põhjalikke juhiseid ja praktilisi näpunäiteid selle kohta, kuidas alustada ja edukalt arendada noorsootöö võrgustikku. See materjal on kasulik mitte ainult praktiseerivatele noorsootöötajatele, vaid ka kõigile teistele, kes soovivad luua tugevat ja toimivat koostöövõrgustikku noortevaldkonnas. 

Miks soovid Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatusse kandideerida?

Soovin osa olla kogukonnast, mis panustab noorsootöötajate professionaalsuse toetamisse erinevate koolituste ja sündmuste kaudu. Annaksin oma panuse, et toimuks järjepidev ja jätkusuutlik, mitte ainult algajate noorsootöötajate, vaid ka edasijõudnute ja kutsega professionaalsete noorsootöötajate toetamine. Soovin noorsootööd tutvustada valdkonnavälistele inimestele, kes näeksid noorsootöötajate panust noortesse ning laiemalt ühiskonda. Soovin, et noorsootööd võetaks tõsise professioonina ning noorsootöötajat kui oma ala eksperti. Soovin edendada koostööd teiste noorsootöö valdkonna asutuste ja organisatsioonidega, eelkõige ANK-i, ENL-i ja HARNO-ga.

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu esimene eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Noorsootöötaja professionaalsuse toetamine

Minu põhiliseks huviks on noorsootöötaja professionaalsuse toetamine ja edendamine noortevaldkonnas ning see nõuab kindlat pühendumist ja kaasalöömist. Kui ma panustad noorsootöö professionaalsuse arengusse, saan oma tegevusega aidata kaasa noorsootöötajate paremale koolitusele, kutsestandardite järgimisele ning valdkonna jätkusuutlikkusele ja arengule tervikuna.

Korraldaksin koolitusi ja arendusprogramme pikaajalise kogemusega (7+ aastat valdkonnas) noorsootöötajatele, mis keskenduksid nende oskuste, teadmiste ja suhtlusoskuste täiendamisele. Need koolitused võiksid hõlmata nii praktilisi oskusi kui ka teoreetilist tausta noorsootöötaja arengu ja toetamise valdkonnas. Selle raames oleks võimalik luua näiteks mentorlusklubi, kus n-ö veteranid saavad olla mentoriks äsja valdkonda sisenenud noorsootöötajatele, selle kaudu saame toetada noorsootöötajate professionaalset arengut. Edendaksin koostööd erinevate noorsootöötajate ja organisatsioonide vahel (ANK, ENL, HARNO), luues võrgustiku teadmiste vahetamiseks, parimate tavade jagamiseks ja koostööks projektide elluviimisel. Toetaksin uuringuid ja analüüse, mis aitaksid mõista noorte vajadusi ja väljakutseid ning selle põhjal saaks välja töötada noorsootöötajatele suunatud koolitusi ja programme.

Milline juhatuse liikme valdkond oleks sinu teine eelistus juhatuse liikme töös ja miks?

Rahvusvaheline ja üleriigiline koostöö

Olen huvitatud koostööst teiste noortevaldkonna organisatsioonidega. Tahan, et meie vahel oleks sujuv koostöö, mille käigus saame ühiselt panustada valdkonna edendamisse ja nähtavusse ühiskonnas. Rahvusvaheliselt tahaksin tuua Eesti noorsootöö esikohale ning loodetavasti luua koostööprojekte välismaalastega, kes saaks ja sooviks tulla ja meie käest õppida parimaid praktikaid.

Teeksin põhjaliku analüüsi organisatsiooni praegustest partneritest ja nende tegevusest ning kaardistaksin potentsiaalsed uued partnerid nii rahvusvahelisel kui ka üleriigilisel tasandil. Looksin ja hoiaksin aktiivset suhtlust olemasolevate ja potentsiaalsete partneritega, tutvustades organisatsiooni tegevusi ja võimalusi koostööks ning korraldades kohtumisi ja arutelusid ühiste huvide ja eesmärkide üle. Algataksin ja juhiksin mitmeid koostööprojekte erinevate partneritega, keskendudes valdkondadele ja teemadele, mis on olulised organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ning võimaldades organisatsioonil tõhusalt kasutada olemasolevaid ressursse ja võimalusi. Minu põhimõtteks oleks, et koostöö arendamisel ja projektide elluviimisel arvestatakse jätkusuutlikkuse põhimõtteid ning luuakse alus pikaajalisele ja vastastikku kasulikule koostööle partneritega. 

Noorsootöötaja kutse: Noorsootöötaja, tase 4


Kokku kandideeris juhatusse 7 inimest. KÕIKIDE KANDIDAATIDE TUTVUSTUSED

NB! Liikmete tutvustused ja üldkoosoleku materjalid on liikmete edastatud uudiskirjaga 2. mail 2024. Kui oled liige, aga uudiskirja pole sinuni jõudnud, kontrolli oma rämpsposti ning kui kirja pole ka seal, kirjuta kommunikatsioon@enk.ee