Järjekordne tegus aasta on lõppemas ja aeg teha kokkuvõtteid. Tänavusele aastale ning tehtule vaatab tagasi ENKi tegevjuht Heili Griffith.


Sel aastal on ENKiga liitunud 84 uut liiget, mis tähendab, et meie liikmeskond on kasvanud pea 350ni! Tervitame kõiki värskeid liikmeid ning tunneme siirast heameelt, sest vaid ühiselt ja koos tegutsedes saame noortevaldkonda veelgi paremini arendada ning üksteise eest seista!


Tegeleme uuel aastal aktiivselt edasi noorsootöötajate palgaküsimusega ning sotsiaalsete garantiide teemadega. ENKi üldkogul kinnitatud kollektiivlepingu alusel on juhatuse liikmed pidanud nõu Ametiühingu Keskliiduga, ning läbirääkimisi nii Linnade ja Valdade Liidu kui ka mõnede kohalike omavalitsustega. Palkade teema ja huvikaitse on kajastatud ka ENKi valimsiplatvormis. Kutsume kõiki liikmeid ja teisi noorsootöötajaid üles kasutama kollektiivlepingu eelnõud juba praegu oma palga lääbirääkimistel enda omavalitsuses ja tööandjaga. Noorsootöötajale vääriline palk!


Sel aastal toimus mitmeid temaatilisi seminare. Aasta algul keskendusime noorsootöötajate toetamisele seoses Ukraina sõjapõgenikega. Aasta teises pooles korraldasime huvikaitse teemalise veebiseminari ja edendasime kooli ning noortekeskuse koostööd Tallinnas toimunud seminaril.


Märtsis saime kokku ENKi coach’ide ja mentoritega, et coach’imist ühiselt harjutada. Oleme pakkunud coaching‘ut ja mentorlust sel aastal 21 inimesele. Pakkusime kovisiooni koolitust kahel korral ning virtuaalreaalsuse töötube viisime läbi neli korda.


Pikematest koolitusprogrammidest viisime kevadel ellu kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistide arenguprogrammi. Praegu on käimas veel baaskoolitus alustavale noorsootöötajale ning noorte vaimset tervist toetav arenguprogramm noorsootöötajatele.


KOV noorsootöötajate arenguprogramm, veebruar 2022

Ka rahvusvahelises noorsootöös olime aktiivsed. Sel aastal lõppesid kaks strateegilise partnerluse projekti. „Eastern Partnership Youth Workers’ Academy“ projektis käisid osalejad aasta lõpus koolitajate koolitusel Gruusias.  “Strengthening the Professionalisation of Youth Work through Codes of Ethical Practice“  projektis võtsime vastu partnereid Islandilt ja Austraaliast. Selle projekti tulemuste ja uuringuraportitega saate tutvuda ENKi kodulehel.

Jätkame üle-Euroopalise noorsootöötajate organisatsiooni moodustamist Erasmus+ KA2 projektis “European youth workers unite to empower youth and youth field – Youth worker is a lifestyle (ENYWA)” .

Lisaks korraldasime kolm õppevisiiti, kus osalesid ka ENKi liikmed. Käisime noorsootöö kohta õppimas kolleegidelt Hispaanias, Soomes ja Saksamaal. Hoidke ka edaspidi silm meie infokirjadel ja kodulehel peal, sest õppevisiite tuleb tänu eelmisel aastal saadud Erasmus+ akrediteeringule kindlasti veel.


Õppevisiit Hispaaniasse, märts 2022

Koolituste korraldamiseks saime rahastust projektile “Noortevaldkonna digihüpe”, kus hakkame uue aasta algul koolitama noorsootöötajaid diginoorsootöö teemadel. Lisaks osaleme justiitsministeeriumi koostööprojektis, kus on kavas koolitada noorsootöötajaid vägivalla ennetamise ja märkamise teemadel.

Esitasime ka järgmise KA2 projekti koostöös MTÜ Mondoga, et koolitada järgmisel aastal noorsootöötajaid maailma- ja rahuhariduse teemadel.


Meie üks aasta tähtsündmus oli kindlasti augustis toimunud ENKi suvekool, mis oli tänavu pühendatud Euroopa noorteaastale ning keskkonnahoiu teemadele. Aasta lõpus leidis aset loodetavasti traditsiooniks saav inspiratsioonipäev “Must vöö noorsootöös”, mis pakkus nii tõsist mõtteainet kui ka nalja ja naeru.

Inspiratsioonipäev “Must vöö noorsootöös”, detsember 2022


Noorsootöö nädalal osalesime põnevate noorsootöö, noorte ja vaimse tervise teemaliste kalambuuridega.


Selle aasta jaanuarist alates on ENK noorsootöötajate kutse andja ning pühendusime oma esimesel kutse andmise aastal peamiselt süsteemi korrastamisele ja selle käimalükkamisele. Sel aastal esitati 590 + 26 taotlust Ukraina sõjapõgenikelt. Noorsootöötaja kutse sai 44 inimest ja osakutse omistati 570 inimesele.


Võtsime ka meedias sõna ning avaldasime artikleid nii laiemalt noorsootöö kui ka noorsootöötajate palkade teemal. Loe ENKi sõnavõtte siin.


Avasime e-poe, kuhu järgmisel aastal lisame juurde põnevaid uusi ENKi sümboolikaga meeneid. Seniks tutvu meie e-poe valikuga siin.


Ka töörühmad olid aktiivsed ning viisid läbi koosolekuid, seminare ja koolitusprogramme. Nii näiteks aitas liikmete värbamise ja kaasamise töörühm korraldada värbamiskampaaniaid ning nutika noorsootöö töörühm vedas taskuhäälingusarja “Noorsootöö jutud”. Kui soovid samuti mõne töörühmaga liituda, võta ühendust sind huvitava töörühma juhiga, kelle kontaktid leiad ENKi kodulehelt.


Võtsime vastu praktikante Saksamaalt, kes tegid oma praktikat noortekeskustes üle Eesti. Samuti sooritas üks noorsootöö magistriõppekava üliõpilane oma mõlemad praktikad meie juures.


Alustasime ka tegevustega noorsootöö kvaliteedihindamise projektis. Septembris toimus esimene infotund kvaliteedi hindamist soovivatele omavalitsustele ning lisaks koolitused enesehindajatele ja välishindajatele. Rohkem infot kvaliteedi hindamise projektist ja tegevuskavast leiad siit.

Noorsootöö kvaliteedihindamise projekti välishindajate koolitus, novembris 2022


Järgmisel aastal loodame jätkata koolitusprogrammidega, mis suunatud nii kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele, noortekeskuste noorsootöötajatele kui ka mobiilsetele noorsootöötajatele jt valdkonna spetsialistidele, ning korraldada temaatilisi koolitusi ja seminare diginoorsootöö, maailmahariduse ning LGBTQ+ teemadel. Plaanime ka õppevisiite välismaale ning loodame uuel aastal teha nii suve- kui ka talvekooli!

Seniks kõigile ilusat jõuluaega ja kohtumiseni uuel aastal!