Noorsootöötaja kutse tastõendamine toimub kaks korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad selguvad jaanuarikuu jooksul. Kutse taotlemise info lisame kodulehele samuti jaanuarikuu jooksul.

Kutse taastõendamise eeltingimused
  • Töökogemus tuleb tõendada kutsealase tegevuse kirjelduses portfoolio kujul.
  • Nõutav on lisada juurde erialase töökogemuse tõendusmaterjalid viimase viie aasta kohta. Näiteks noorsootöötaja ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, soovituskiri vms.
  • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20.
  • Eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • Portfoolio, mille vorm tuleb valida vastavalt sellele, millise taseme kutset taotleda soovitakse.
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või elamisloa kaart).
  • Erialase töökogemuse asjasse puutuvad tõendusmaterjalid (info lisame selle kohta jaanuari jooksul).
  • Maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (lisame täiendava info jaanuari jooksul). Taotlemise tasu on 45 eurot.
Hindamine

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ning noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.