Taotlusvoor avatud:  5.09-31.10 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud) SÜGIS 2023 tulemused selguvad detsembris.

Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele kehtib kõikidele taotlejatele soodushind 45 eurot (2023. aastal). 

ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.


 Kutse taastõendamise eeltingimused

1) töökogemus taotletaval kutsealal;
2) vastavus lastekaitseseaduse § 20 lõigetele 1 ja 2; Piiranguid kontrollib kutse andja.
3) eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • Portfoolio. Juhend koostamiseks. Palun lae dokument alla)
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart või elamisloa kaart).
  • Erialase töökogemuse asjasse puutuvad tõendusmaterjalid (tööleping, projekt, registri väljavõte vmt) NÄIDE.
  • Taotlemise tasu. (Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.) 
  • Taotlemise keskkond: HARIDUS JA NOORTEAMETI KONKURSIVEEB.Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.

 

Uuendused : 

Kompetents Uuendus Kuidas
Kõik kompetentsid

Taotlejal on võimalik igast kompetentsist 25% tõendada ka erinevas vormis koostatud tõendusmaterjalide alusel (kirjalikult, visuaalselt, graafiliselt, audio-, video- vm kandjatel).   

Noorsootöö korraldamine – 4 tegevusnäitajat

Juhtimine – 2 tegevusnäitajat

Suhtlemine avalikkusega ja koostöö – 1 tegevusnäitaja

Turvalise keskkonna tagamine – 1 tegevusnäitaja

Professionaalne enesearendamine -1 tegevusnäitaja

   

Lisa portfoolios vastav tõendusmaterjal veebilingi või failina. Jälgi, et tõendusmaterjal vastaks ka tegevusnäitjale ning kirjeldaks sinu tegevust või panust. Selleks võib olla sinu loodud artikkel, projekt, visuaalne materjal vmt. Näiteks sobib kultuuridevaheliste pädevuste arendamiseks  tõestusmaterjalina sinu kirjutatud projekt või artikkel. Osalemine noortevaldkonna töörühmades on võimalik tõendada ametliku dokumendi vmt väljavõttega, et oled töörühmas tegutsenud. NB! Plakat sinu korraldatud üritusest ei ole alati hea tõestusmaterjal, et oskad nt noori kaasata. Sinu läbiviidud ettekanne salvestuse kujul aga sobib selleks küll, kui see räägib noortele või noorsootöötajatele kaasamisest.

Arvesta, et see on võimalus, mitte kohustus. Hindajad võivad esitada siiski lisaküsimusi.

Turvalise keskkonna tagamine ja läbivad kompetentsid. Vastava või kõrgema taseme osakutse olemasolul ei pea portfoolios tõendama järgimisi kompetentse: turvalise keskkonna tagamine ja läbivad kompetentsid.

Lisa osakutsetunnistus veebilingina vastava kompetentsi tegevusnäitajate juurde veebilingi või dokumendi koopiana. Läbiva kompetentsi puhul piisab, kui lisad tõendusmaterjali turvalise keskkonna tagamise kompetentsi juurde. Arvesta, et see on võimalus, mitte kohustus. Hindajad võivad esitada siiski  lisaküsimusi.

 

Juhtimiskompetents Vastava või kõrgema taseme osakutse olemasolul ei pea portfoolios tõendama juhtimiskompetentsi. 

Lisa osakutsetunnistus veebilingina vastava kompetentsi tegevusnäitajate juurde veebilingi või dokumendi koopiana. Arvesta, et see on võimalus, mitte kohustus. Hindajad võivad esitada siiski lisaküsimusi.

 

Läbivad kompetentsid Eraldi ei pea portfoolios kirjeldama läbivaid kompetentse, küll aga peab tõendama neid teiste kompetentside sees. Näiteks saab võõrkeele oskust tõendada kultuuridevaheliste pädevuste arendamise kompetentsis. Kirjeldades, kuidas oled nt välisvabatahtliku mentor, saad esitleda ka oma võõrtkeeleoskuse taset. Hindajad võivad esitada siiski lisaküsimusi.

 


Hindamine

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ning noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.
  • Läbivaid kompetentse eraldi portfoolios tõendama ei pea, kuid need peavad kajastuma teiste tegevusnäitajate sees.
  • Numbriline hinnang ei ole portfoolios määrav, kuid enamus vastusest ei tohi olla 1.