Tase  5

5. taseme noorsootöötaja tegeleb noortega individuaalselt ja gruppides. Ta töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena; arendustegevuses ja võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.

Noorsootöötaja 5. taseme kutse sisaldab laagrikasvataja osakutset. Töö sisu:

-noorsootöö tegevuste elluviimine;
-otsene töö noortega;
-arendus- ja võrgustikutöös osalemine kõrgema taseme nooroostootöötaja juhendamisel.

Täpsem töö kirjeldus
 • Individuaalne töö noore ja noortegruppidega.
 • Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega.
 • Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.
 • Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks.
 • Noorsootöö tegevuste elluviimine, noorteinfo vahendamine.
 • Noorte mitteformaalse õppimise protsessi juhendamine, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, lisaks noorte arengu ning sotsialiseerumise toetamine.
 • Noorsootöötaja töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena. Arendustegevuses ning võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.

Tase 6

6. taseme noorsootöötaja osaleb lisaks vahetule tööle noortega ka valdkonna arendamises, ta juhib ja juhendab kolleege, meeskondi; teeb koostööd nii valdkonnasiseselt kui sidusvaldkondadega ning osaleb võrgustikutöös.

Noorsootöötaja 6. taseme kutse sisaldab laagrikasvataja- juhataja osakutset. Töö sisu:

-organisatsiooni ja noortevaldkonna arendamine;
-praktilise noorsootöö korraldamine;
-noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide juhendamine ja noorte kaasamine.

Täpsem töö kirjeldus
 • Noorsootöötaja osaleb  noortevaldkonna arendamises.
 • Noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega.
 • Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.
 • Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks.
 • Mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine.
 • Teiste noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide juhendamine ning osalemine võrgustikutöös.
 • Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega.
 • Individuaalne töö noore ja noortegruppidega.

Tase 7

7. taseme noorsootööjuht eelkõige arendab noortevaldkonda ja juhib muutustega seotud protsesse. Ta juhib ja juhendab kolleege, meeskondi ja/või asutusi, loob koostöövorme nii valdkonnasiseselt kui koostöös sidusvaldkondadega ning arendab võrgustikutööd. 7. taseme noorsootöö juht töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega. Vajadusel võib ta töötada ka vahetult noortega.

Noorsootööjuht 7. taseme kutse ei sisalda osakutset. Samas omab 7.taseme noorsootööjuht teadmisi, oskusi ja hoiakuid, et töötada laagris nii kasvataja kui ka juhatajana.

Töö sisu:

-noortevaldkonna arendamine;
-uuste koostöövormide ja meetoodikate väljaarendamine;
-noorsootöötajate juhendamine;
-organisatsiooni, võrgustike ja asutuse juhtimine.

Täpsem töö kirjeldus
 • Noortevaldkonna arendamine.
 • Noorsootöö asutuste, organisatsioonide ja erialavõrgustike juhtimine.
 • Teiste noorsootöötajate töö juhendamine.
 • Tingimuste ja võimaluste loomine noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks riiklikul, kohalikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil.
 • Koostöövormide loomine nii valdkonna siseselt kui koostöös sidusvaldkondadega, samuti võrgustikutöö arendamine.
 • Noorsootöötaja töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.

Kirjeldused pärinevad noorsootöötaja kutsestandardist. Küsimuste korral palun kirjuta kutse@enk.ee.