Tase 4

Noorsootöötaja 4. taseme kutse sisaldab laagrikasvataja osakutset. Töö sisu:

-noorsootöö tegevuste elluviimine;
-otsene töö noortega;
-arendus- ja võrgustikutöös osalemine kõrgema taseme nooroostootöötaja juhendamisel.

Täpsem töö kirjeldus
 • Individuaalne töö noore ja noortegruppidega.
 • Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppide ning valdkondade spetsialistidega.
 • Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.
 • Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks.
 • Noorsootöö tegevuste elluviimine, noorteinfo vahendamine.
 • Noorte mitteformaalse õppimise protsessi juhendamine, kasutades noortele arendavateks võimalusteks loodud tingimusi, lisaks noorte arengu ning sotsialiseerumise toetamine.
 • Noorsootöötaja töötab nii iseseisvalt kui ka meeskonna liikmena. Arendustegevuses ning võrgustikutöös osaleb kõrgema taseme noorsootöötaja juhendamisel.

Tase 6

Noorsootöötaja 6. taseme kutse sisaldab laagrikasvataja- juhataja osakutset. Töö sisu:

-organisatsiooni ja noortevaldkonna arendamine;
-praktilise noorsootöö korraldamine;
-noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide juhendamine ja noorte kaasamine.

Täpsem töö kirjeldus
 • Noorsootöötaja arendab noortevaldkonda ning tööd oma organisatsioonis koostöös kolleegidega.
 • Noorsootöötaja tegeleb praktilise noorsootöö korraldamise ning noorsootöö organisatsioonide ja/või asutuste juhtimisega.
 • Noorega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine.
 • Tingimuste loomine noore omaalgatuse ja vastutuse arenguks.
 • Mitteformaalse õppe tegevustesse kaasamine.
 • Teiste noorsootöötajate, vabatahtlike, praktikantide juhendamine ning osalemine võrgustikutöös.
 • Koostöö noorte, nende vanemate, teiste huvi- ja sidusgruppidega ning valdkondade spetsialistidega.
 • Individuaalne töö noore ja noortegruppidega.

Tase 7

Noorsootöötaja 7. taseme kutse sisaldab laagri juhataja osakutset. Töö sisu:

-riiklikul, kohalikul või võimalusel rahvusvahelisel tasandil noortevaldkonna arendamine;
-uuste koostöövormide ja meetoodikate väljaarendamine;
-noorsootöötajate juhendamine;
-organisatsiooni, võrgustike ja asutuse juhtimine.

Täpsem töö kirjeldus
 • Noortevaldkonna arendamine riiklikulj a kohalikul tasandil.
 • Noorsootöö asutuste, organisatsioonide ja erialavõrgustike juhtimine.
 • Teiste noorsootöötajate töö juhendamine.
 • Tingimuste ja võimaluste loomine noortevaldkonna korraldamiseks ning arendamiseks riiklikul, kohalikul ja võimaluse korral rahvusvahelisel tasandil.
 • Koostöövormide loomine nii valdkonna siseselt kui koostöös sidusvaldkondadega, samuti võrgustikutöö arendamine.
 • Noorsootöötaja töö eeldab suhtlemist laiema avalikkusega.

Kirjeldused pärinevad noorsootöötaja kutsestandardist. Küsimuste korral palun kirjuta kutse@enk.ee.