Eesti Noorsootöötajate Kogu esitas 13. veebruaril 2019 haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile pöördumise seoses ettepanekuga algatada diskussioon ning jõuda võimalike lahendusteni noorsootöötajate ja õpetajate palkade ühtlustamisel.

Oma pöördumises toonitas Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse nimel välja, et noorsootöös, sh huvihariduses töötava kvalifitseeritud töötaja miinimumtöötasu peaks olema võrdsustatud üldhariduskooli õpetaja miinimumpalgaga.

Noorsootöös osaleva noore kogukonnas ja ühsikonnas toimetuleku oskused kasvavad, tekib kuuluvuse ja vastutuse tunne – seeläbi täidab noorsootöö ka avalikkuse ootusi. Noorsootööl on hariduslik tähendus – see on aktiivse ja vastutustundliku, isemõtleva ja ennast teostava kodaniku sirgumiseks vajalik töö. Noortevaldkonnas töötab kokku üle 7000 inimese rohkem kui 900 institutsioonis (noortekeskus, huvikool, kool, noortelaager, malev, noorteühing jm). Kuid siin on suur kitsaskoht – noorsootöötajate palgad on palju väiksemad kui õpetajatel. Samas noorte arengu toetamisel on mõlemad võtmeisikute rollis.

Eesti Noorsootööttajate Kogu väljendas oma pöördumises valmisolekut sel teemal diskussiooni pidama. Tõdeti, et olukorras, kus õpetajate arv järjest väheneb, on vaja hakata tähelepanu pöörama inimressursile, kes on samuti koolitatud tööks laste ja noortega. Mõningase täienduskoolitusega saaks nii mõnigi tänane kohustuslik õppekavaaine tuua üle mitteformaalsesse õpikeskkonda, sh noorsootöösse noorsootöötajate eestvedamisel ja juhendamisel.

Vastuses tõi haridus- ja teadusminister Mailis Reps esmalt välja, et noortega tegelevate inimeste, sealjuures huvikoolide õpetajate palga teema vajab kohalike omavalitsustega arutelu, sest noorsootöö korraldamise vastutus on linnadel ja valdadel.

Minister tõdes samas, et 2018. aastal haridus- ja teadusministeeriumi korraldatud Noorsootöö IV Foorumi tulemused toovad selgelt välja vajaduse panustada noorsootöötajate töö nähtavuse suurendamisse ühiskonnas ning leida lahendusi madalale palgatasemele, mistõttu on haridus- ja teadusministeerium esitanud noorsootöötajate (sh huvikoolide õpetajate) töö väärtustamiseks Rahandusministeeriumile lisataotluse


Loe pöördumist siit ja ministri saadetud vastust sellele.