Lp Kristina Kallas

Õnnitleme teid noortevaldkonna katusorganisatsioonide nimel uue ameti puhul ja loodame ministeeriumi strateegiliste partneritena edasisele heale koostööle noorsootöö edendamisel formaalhariduse kõrval. Oleme veendunud, et noorsootööd õpetava asutuse juhina mõistate hästi mitteformaalse õppe ja noorsootöö olulist rolli nii noorte kui ka ühiskonna arengus – ei veeda ju noored kogu oma aega ainult koolis. 

Noorsootöötajate ja noortevaldkonna nimel rõõmustame, et noored ja nende heaolu on koalitsioonipartnerite üks prioriteete. Väga tähelepanuväärne on soov suurendada noorte kaasatust esindusdemokraatiasse. 

Olete öelnud, et haridus on investeering. Eesti noorsootöö esindusühingutena rõhutame, et ka mitteformaalne haridus on investeering. Rääkides noorte heaolust ja võimalusest end igakülgselt arendada ja proovile panna ei saa noorsootöö mõju ega ka noorsootöötajate rolli meie ühiskonnas alahinnata. Noorsootöö üks põhimõte on noorest ja tema eluolust lähtumine, mis tähendab iga noore individuaalset ja igakülgset toetamist tema vajadustest ja huvidest lähtudes. Seda tehakse erinevates noorsootöö keskkondades, näiteks, nagu noortekeskused, noorteühingud, rahvusvahelised noorteprojektid, huvikoolid ja -ringid, malevad,  noortelaagrid jm. 

Oleme aga mures, et ei noorsootöö ega selle üks suurimaid väljakutseid (vaatamata koalitsiooniprogrammi lubadustele enne valimisi) alarahastatus ning palgavaesus ei leidnud koalitsioonilepingus suuremat kajastust. Oleme veendunud, et noorteministrina seisate selle eest, et Haridus- ja Teadusministeeriumis algatatud noorsootöötajate palgatoetuse programm saaks reaalsuseks ning noortevaldkonna arengukava 2035 ellu viidud. 

Loodame, et tegeledes järgmise nelja aasta jooksul kogu haridusvaldkonna väljakutsetega, keskendute ka muu hulgas järgmistele teemadele.

  1. Noorsootöötajad peavad oma ministrit nägema ja tunnetama, sh tundma seda, et meist hoolitakse. Palun külastage lisaks koolidele ja lasteaedadele ka noorsootöö esindusühinguid, noorsootöö haridust pakkuvaid ülikoole, noortemalevaid ja -laagreid, noorteorganisatsioone, noortekeskusi jm. Uurige, millised on noorsootöötajate igapäevamured ning vestelge noortega ja küsige neilt, mida noorsootöö kui mitteformaalne haridus neile päriselt annab. 
  2. Noorsootöötajate järelkasv on adresseeritud probleemina nii OSKA raportis kui ka PRAXISe tulevikustsenaariumite uuringus. Palume tagada noorsootöötajate õppekavade jätkusuutlik rahastamine ka meie ülikoolides.
  3. Noorsootöötajate töö tasustamine on kriitilises seisus. Kindlasti on oluline rakendada riiklikku palgamudelit, et suurendada ka pakutava noorsootöö kvaliteeti, rääkimata sellest, et palgatõus aitaks motiveerida kvalifitseeritud noorsootöötajaid valdkonda pikaks ajaks panustama ning seda edasi viima. Vajame riiklikku kindlust, mitte KOV-ide armu.
  4. Palun tegelege ka noortepoliitikaga ehk noorte eluolu paremaks muutmise üldjuhtimisega. Seda aitab teha noorte senisest parem kaasamine otsustesse ja demokraatiasse, noorte ärakuulamine ning avatud diskussioon. Rakendage valimisprogrammides ja noortevaldkonna arengukavas kirjeldatut, siis on lihtsam mõista, millist rolli mängib noorte elus noorsootöö, ning seda ka vastavalt väärtustada.
  5. Noorte osalusvõimalused kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil on viimastel aastatel jõudsalt arenenud. Loodame, et neid võimalusi tuleb aina enam juurde ning noorte kaasamine protsessidesse muutub loomulikuks poliitikakujundamise osaks. Ootame tuge, et valimisiga saaks langetatud ka Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning ministeerium toetaks jätkuvalt kohaliku tasandi osaluskogude loomist ja noorte võimestamist. Ministeeriumi üheks suureks ülesandeks on viia ellu eestikeelsele haridusele üleminek, aga ka siinkohal on varasemast rohkem vaja protsessi kaasata vene emakeelega noori, keda see muudatus enim mõjutab. 

Noortevaldkonna tegijad ootavad julgustavaid ja praktilisi sõnumeid valdkonna juhtivalt ministrilt. Loodame teid kohata ka 17.–18. mail toimuval Haridus– ja Noorteameti korraldataval suursündmusel “Noorum”.

Soovime teiega lähiajal kohtuda, et noorsootöö teemade üle lähemalt arutada. 


Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on noorsootöötajate eriala- ja õpikogukond, mis koondab noortevaldkonnas tegutsevaid inimesi: noorsootöötajaid, huvijuhte, laagrijuhte ja -kasvatajaid, huvikoolide juhte ja õpetajaid, noortevaldkonna organisatsioonide töötajaid, ülikoolide õppejõude jt. Toetame liikmete professionaliseerumist läbi koolituste, coach’ingu, mentorluse ja kovisiooni ning alates 2022. aastast oleme ka noorsootöötaja kutse andja.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) esindab üle 135 noorteorganisatsiooni, kuhu kuuluvad 59 noorteühendust ja 74 omavalitsuses tegutsevad osaluskogud. 

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (EANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi. Eesti ANK asutati 9. november 2001. Ühendusse kuulub 01.01.2023 seisuga 88 liiget 246 noortekeskusega.


Kadi Bruus ja Heili Griffith

Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees ja tegevjuht

Triin Roos ja Kaarel Taimla

Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse liikmed

Ege Enok ja Kadi Laaneots

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees ja tegevjuht