ENK juhatusse kuuluvad

Juhatuse esimees

 

Kadi Bruus kadi.bruus@enk.ee

Töö kirjeldus:

Juhatuse töö juhtimine koostöös tegevjuhiga. Samuti meeskonnatöö toetamine, eelarve ja tegevuskava koostamine ning ühekordsed rahastustaotlused, aruanded ja lepingud. Lisaks on juhatuse esimehe vastutada koostöö arendamine eestkoste ja huvikaitse teemal.

Lisaks on Kadi ülesandeks noorsootöö kvaliteet ja mõju, kohaliku omavalitsuse tasandi koostöö ja selle arendamine, sh koostöö teiste katusorganisatsioondega (nt Eesti Linnade ja Valdade Liit jt).


Juhatuse liikmed

Ilona-Evelyn Rannala ilona.rannala@gmail.com

Töö kirjeldus:

Noorsootöötajate professionaalsuse toetamine: sh koolituste algatamine, õppematerjalide koostamine, coachingu ja mentorluse arendamine, kutse-eetika tutvustamine, uuringute läbiviimine, mitteformaalse õppe edendamine noorsootöös.


Liisa Lints lliisa.pett@gmail.com

Töö kirjeldus:

Uute liikmete värbamine ning olemasolevate kaasamine. Pöördumiste ja arvamuste kirjutamine ning esitlemine ja eelnõude tagasiside koondamine.

Maris Uusküla maris.uuskula@nomme.ee

Töö kirjeldus:

Uute liikmete värbamine ning olemasolevate kaasamine. Pöördumiste ja arvamuste kirjutamine ning esitlemine ja eelnõude tagasiside koondamine.


Anneli Meisterson anneli.meisterson@kuressaare.ee

Töö kirjeldus:

Uute projektide algatamine, uute programmide ja teenuste väljatöötamine ja käivitamine, samuti ENKi omatulu võimaluste laiendamine ja nutikas noorsootöö.


Väljavõte kogu põhikirjast:
4.1 Kogu juhib ja esindab juhatus, millel on kolm kuni üheksa liiget.
4.2 Juhatuse liige valitakse tema nõusolekul tähtajaliselt kolmeks aastaks.
4.3 Juhatus valib enda seast esimehe, kelle ülesanne on koordineerida juhatuse tööd ja kehtestada juhatuse töökord.
4.4 Juhatuse esimehel on õigus esindada Kogu kõikide tehingute tegemisel. Juhatuse liikmed, v.a esimees, võivad esindada Kogu kaks juhatuse liiget ühiselt.
4.5 Juhatus võib Kogu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
4.6 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4.7 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
4.8 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.9 Juhatus täidab kõiki temale õigusaktide ja põhikirjaga pandud kohustusi ja ülesandeid.
4.9.1 Juhatuse otsusega moodustatakse ja lõpetatakse töörühmad ja nõukojad.