ENK juhatusse kuuluvad:
Juhatuse esimees:
Ilona-Evelyn Rannala, ilona.rannala@gmail.com
Juhatuse liikmed:
Anu Allekand, anu.allekand@gmail.com
Kadi Bruus kadi.bruus@enk.ee
Triino Lest, triino.lest@enk.ee
Nele Merisoo, nele.merisoo@gmail.com

Väljavõte Kogu põhikirjast:
4.1 Kogu juhib ja esindab juhatus, millel on 3 kuni 9 liiget.
4.2 Juhatuse liige valitakse tema nõusolekul tähtajaliselt kolmeks aastaks.
4.3 Juhatus valib enda seast esimehe, kelle ülesanne on koordineerida juhatuse tööd ja kehtestada juhatuse töökord.
4.4 Juhatuse esimehel on õigus esindada Kogu kõikide tehingute tegemisel. Juhatuse liikmed, v.a esimees, võivad esindada Kogu kaks juhatuse liiget ühiselt.
4.5 Juhatus võib Kogu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
4.6 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4.7 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
4.8 Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.9 Juhatus täidab kõiki temale õigusaktide ja põhikirjaga pandud kohustusi ja ülesandeid, sh
4.9.1 Juhatuse otsusega moodustatakse ja lõpetatakse töörühmad ja nõukojad.