Praktika käigus oli üliõpilaste ülesandeks kaardistada noorsootöös olevaid väljakutseid ja leida neile kitsaskohtadele ka lahendusi. Läbi erinevate arutelude jõutigi võrgustiku loomise teemani. ENKis praktikat sooritanud grupp koosnes viiest üliõpilasest – Mai Pitsner, Cerda Männiste, Reelika Ivenkova, Eve Aasa ja Kaire Tobias. Uurisime neilt praktikakogemuse kohta pisut lähemalt ja küsisime ka muu hulgas, miks otsustasid oma praktika sooritada just Eesti Noorsootöötajate Kogus.


Kuidas jõudsite oma praktika teemani?

Eelkõige jõudsime erinevate omavaheliste arutelude käigus enda grupiga just võrgustiku loomise juurde, sest igal grupi liikmel oli seoses selle teemaga tugev arvamus ning nii positiivseid kui ka negatiivseid kogemusi.

Isiklikest kogemustest inspireerituna ja teaduslike allikate põhjal hakkasime looma raamistikku, mida oleks võimalik praktiseerida ja jagada. Nii jõudsime koostöövõrgustiku juhendmaterjali loomiseni, mille keskmes on taastava õiguse praktika, mis katsetamisel tõestas end tõhusa meetodina.

Protsessi tulemusena valmis juhendmaterjal, mis kirjeldab lühidalt ja konkreetselt võrgustiku loomiseks ning töös hoidmiseks vajalikke tööriistu.


Miks valisite just ENKi oma praktika sooritamise kohaks?

ENK kui noorsootöötajaid ühendav võrgustik tundus ideaalne koostööpartner meie teema jaoks, sest siin on olulisel kohal noorsootöötaja professionaalse arengu toetamine ja erinevate osapoolte vahelise koostöö soodustamine.

Näeme, kuidas ENK korraldab oma liikmetele regulaarselt koolitusi ja kohtumisi, mis pakuvad võimalust jagada enda kogemusi ning mõtteid, ja regulaarselt ilmuv infokiri, kust saab enda tegevust ka laiemalt tutvustada. Tundsime, et ENKi väärtused ühtisid meie grupi ja praktika käigus loodud väärtustega.


Millised on edasised plaanid praktika jooksul valmistatud õppematerjali ja selle levikuga?

Olles ise kõik tegevad noortevaldkonnas, kuid erinevate asutuste ja piirkondade kaudu, loodame, et loodud materjal jõuab läbi isiklike ja professionaalsete sotsiaalmeedia kontode ning võrgustike kaudu erinevate sihtrühmade ja sidusrühmadeni.

2024. aasta kevadel toimub meil ka praktika lõppu tähistav seminar, kus viime läbi juhendmaterjali põhjal praktilisi tegevusi ning läbi selle loodame külvata võrgustiku tähtsuse seemneid seminaril osalejate seas, kes teadmisi edasi saaksid jagada.

Üheks potentsiaalseks (hetkel teoreetilise taseme) väljundiks võiks tulevikus olla ka võrgustiku töögrupi loomine ENKis, mille kaudu on võimalik toetada ja julgustada noorsootöötajaid aktiivselt osalema võrgustikutöös.


Mis oli suurim õpimoment praktikal?

Oma juhendmaterjalis toome välja, et võrgustiku loomise juures on oluline, et töö toimuks asutuste vahel. Peame siiski isikliku kogemuse põhjal tõdema, et pigem on tähtis inimestevahelised sidemed, kes nendes asutustes töötavad.

Mõistsime, et võrgustiku loomine on pikk protsess ning eesmärkide seadmine ja nende põhjal tegevuskava koostamine ei olegi alati lihtne ning vajab paindlikkust, empaatiat ja kohanemisvõimet.

Hindame enda jaoks suurimaks õppetunniks arusaama mõistva koostöö vajadusest ning seda, kuidas enda ümber olevate inimeste usaldamine aitab luua positiivse ja kõiki arendava keskkonna.


Tutvu juhendmaterjaliga

A4 formaadis (PDF)
A3 formaadis (PDF)


Kui tunned samuti huvi praktika sooritamise vastu Eesti Noorsootöötajate Kogus, siis võta meiega ühendust: info@enk.ee.