KOV spetsialistide arenguprogramm - ENK

Arenguprogrammi peaeesmärk on pakkuda noorsootöö spetsialistide arendamiseks sügavuti minevat arusaama noorsootöö valdkonnast ning selle arendamisest läbi professionaalsuse. See hõlmab nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi, mis on vajalikud tõhusa noorsootöö arendamiseks ja juhtimiseks.

Lisaks suurendame kohalike omavalitsuste võimekust osaleda rahvusvahelises noorsootöös. See sisaldab muu hulgas osalejate teadlikkuse tõstmist rahvusvaheliste noorsooprojektide koordineerimise, partnerlussuhete loomise ja rahvusvahelise koostöö edendamise kohta. Ühe osana pakume arenguprogrammis osalejatele ka õppevisiiti Soome, kus on väga heal tasemel kohalik noorsootöö.


NB! Kohad on täitunud.

Toimumisaeg:

Arenguprogramm toimub 2024. aasta veebruarist kuni oktoobrini.

Sihtrühm:

Osalema on oodatud noorsootöö eest vastutavad spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt noortevaldkonna-, sh võrgustikutöö arendamisega ja koordineerimisega kohalikus omavalitsuses.

Osalejate arv: 15 kuni 20 inimest ühes moodulis, seega on kohtade arv piiratud.

Osalemise tingimused:

Üks osalemise tingimustest on täismahus vähemalt ühes moodulis osalemine, mille lõppedes saavad osalejad tunnistuse. Osalejal on õigus osaleda erinevatel moodulitel ning konkreetse mooduli koolitusest loobumiseks on vajalik ette teatada kümme tööpäeva enne mooduli algust.

Lisaks kuuluvad moodulite vahele ka veebikohtumised, mis on osalejatele kohustuslikud ja programmi terviklik osa.


Arenguprogrammi ajakava

Märts 2024
1.03 – Sissejuhatav veebikohtumine.
18.03–20.03 I moodul: kolm koolituspäeva Haapsalus, osalustasu 50 eurot.

Aprill–mai 2024
03.04 – II moodul üks koolituspäev Tallinnas, osalustasu 80 eurot.
02.05–03.05 – II mooduli teine osa, õppevisiit Soome.

September 2024
25.09–26.09.24 – III moodul: kaks koolituspäeva Tartus, osalustasu 20 eurot.

Moodulite vahepeal toimub lisaks kaks veebikohtumist.
Osalustasu sisaldab:
-vajadusel majutust;
-toitlustust,
-õppevisiidi kulusid.


I moodul: Noorsootöö mõtestamine ja selgitamine noorsootöötajate professionaalsuse toetamine, enesejuhtimine.

Toimumisaeg: 18.03–20.032024
Koolitajad: Ilona-Evelyn Rannala (PhD), Katrin Karu (PhD), Reelika Ojakivi

Koolitusmooduli läbinu:

 • omab ülevaadet noorsootööd mõjutavatest aktuaalsetest uuringutest ja trendidest ning seostab neid kohaliku konteksti, noorsootöö planeerimise ja elluviimisega;
 • teab noorsootöö kujunemise ajalugu, väärtuseid, kontseptuaalseid aluseid ning analüüsib nende mõju noorsootöö praktika, maine ja arendamise vaates;
 • omab valmisolekut selgitada noorsootööd erinevatele sihtrühmadele;
 • teab noorsootöötajate professionaalse arengu toetamise võimalustest Eestis ja mujal;
 • mõistab enesearengu olulisust professionaalsuse kujunemisel;
 • harjutab suhtlus-, refleksiooni-, enesehoiu- ja koostööoskuseid, mis soodustavad usaldust kolleegide vahel, tugevdavad spetsialistide vahelist koostööd ja loovad tööalast heaolu;
 • arendab välja endale sobivad meetodid ja strateegiad, mida igapäevaselt töös noorte ja kolleegidega kasutada;
 • on sõnastanud oma isiklikud väärtused ja saanud teadmised, kuidas need väärtused praktikasse panna ehk nende järgi elada;
 • suurendanud teadlikkust energiajuhtimise olulisusest ja kategooriatest (uni, toitumine, liikumine, värskes õhus viibimine, pauside võtmine);
 • saanud praktilisi näpunäiteid, kuidas energiajuhtimise kategooriates luua toetavaid harjumusi ja kuidas neis järjepidevust hoida;
 • saanud teadmisi, kuidas hoida fookust kõige olulisemal (sh oma MIKSi olulisus, sihtide ja eesmärkide seadmine, piiride kehtestamine ja oskus öelda „ei“, oma tähelepanu ja aja juhtimine, oskus puhata, perfektsusest lahtilaskmine).

II moodul: Noorte osalus ja kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandi otsustusprotsessidesse.

Toimumisaeg: 03.04.2024 ja 02.05–03.05.2024
Koolitajad: Karl Andreas Sprenk, Airi-Alina Allaste (PhD), Kätlin Merisalu, Teele Tõnisson

Koolitusmooduli läbinu:

 • mõistab kohaliku omavalitsuse spetsialisti, noorsootöötajate ja teiste sidusrühmade esindajate rolli noortepoliitika kujundamisel kohalikul tasandil;
 • tunneb erinevaid noorte osaluse- ja kaasamise vorme ja teoreetilisi lähtepunkte;
 • teab, kuidas läheneda erinevatele sihtgruppidele noorsootöös, valides sobivaid osalus- ja kaasamisvorme;
 • on tutvunud noorte osaluse ja kaasamise teemaliste juhend- ja abimaterjalidega;
 • oskab planeerida oma tegevusi lähtuvalt erinevatest valdkondlikest raamdokumentidest.

Teine moodul sisaldab kahe päevast õppevisiit Soome:

 • Helsingi ümbruses omavalitsus(te) külastamine, noorsootöö korraldusega tutvumine;
 • avatud noorsootöö kontseptsiooni ja näidetega tutvumine (sh näiteks mobiilne
  noorsootöö);
 • noorte osalusvõimalused (kohtumine osaluskogudega, omavalitsuste esindajatega).

III moodul: Strateegiliste protsesside – ja muutuste juhtimine avatud noortekeskuste vajaduste võtmes.

Toimumisaeg: 25.09–26.09.2024
Koolitaja: Kadi Laaneots (kaaskoolitaja selgumisel)

Koolitusmooduli läbinu:

 • teab muutuste dünaamikat ja sellega kaasnevat;
 • oskab määratleda asutuse (avatud noortekeskus) muutuste faasi ja süsteemsust, milles parasjagu ollakse;
 • suudab säilitada juhtimise enda – ja olukorra üle, sh õpib tundma tööriistu selle saavutamiseks;
 • teab vajalikke sidusrühmi ja oskab juhtida nendega kaasnevaid protsesse sh loob avatud suhtluskanaleid informatsiooni jagamiseks ja tagasiside kogumiseks;
 • oskab luua motivatsioonisüsteemi, mis julgustavad tegema kvaliteetset tööd ja pühendumust;
 • oskab määratleda, miks noortekeskus eksisteerib ja millist mõju see soovib noorte eludele avaldada ning väärtustab noorte osalust, kaasatust ja nende arvamuste austamist.

Lisainfo:
Urve Sarapik
urve@enk.ee
5628 2525


Rahastatud Euroopa Liidu poolt. Avaldatud seisukohad ja arvamused on ainult autori(te) omad ega pruugi kajastada Euroopa Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) seisukohti ja arvamusi. Euroopa Liit ega EACEA nende eest ei vastuta.