Noorsootöö kvaliteedi hindamine - ENKEesti Noorsootöötajate Kogu jätkab koostööd Haridus- ja Noorteametiga noorsootöö kvaliteedihindamise projekti elluviimiseks 2024.-2025. aastatel. Sel perioodil on käsil hindamismudeli digitaliseerimine, mille tulemusena saab hindamise läbi viia veebikeskkonnas. Samuti on käsil mudeli ja käsiraamatu ajakohastamine. Hindamise läbiviimist toetab ENK enese- ja välishindajatele suunatud koolituste korraldamise ning välishindajate võrgustiku koordineerimise kaudu. Nimetatud tegevused on osad omavalitsustele ja teenusepakkujatele pakutavast Harno tugisüsteemist hindamise läbiviimisel ning tulemuste analüüsimisel.

KVALITEEDIHINDAMISE INFOTUND 11.03

ENK oli noorsootöö kvaliteedi hindamise toetajaks ka eelneval perioodil, vaata lähemalt SIIT.

Noortevaldkonna arengukava 2021-2035 seab ühe strateegilise eesmärgina fookusesse kvaliteetse noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavuse üle Eesti, et tagada noortele võrdsed võimalused osaleda kvaliteetsetes teenustes. Eesmärgi saavutamiseks toetab riik kohalikke omavalitsusi ja teenusepakkujaid ning ühe toetusmeetmena on riiklikult välja töötatud noorsootöö kvaliteedihindamise mudel. Kõnealuse hindamismudeli abil saab omavalitsus kaardistada noorsootöö tegevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida parendustegevusi ja jälgida edusamme. Hindamise läbiviimine on omavalitsustele vabatahtlik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist.

Mudel sisaldab nii enese- kui ka välishindamist ning selles on määratletud kvaliteetse noorsootöö indikaatorid, mille põhjal on omavalitsusel võimalik hinnata kas ja mil määral on noorsootööle seatud eesmärgid täidetud. Enesehindamise viivad läbi omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid.

Perioodil 2023-2024 on käsil hindamismudeli digitaliseerimine, mille tulemusena saab hindamise läbi viia veebikeskkonnas. Käsil on mudeli ja käsiraamatu ajakohastamine. Hindamise läbiviimist toetab ENK enese- ja välishindajatele suunatud koolituste korraldamise ning välishindajate võrgustiku koordineerimise kaudu. Nimetatud tegevused on osad omavalitsustele ja teenusepakkujatele pakutavast Harno tugisüsteemist hindamise läbiviimisel ning tulemuste analüüsimisel.


Kvaliteedihindamise eesmärk

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.


Kuidas kvaliteedihindamine toimub?

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid (nt teiste omavalitsuste noorsootöö-, spordi- või kultuurispetsialistid, riigitöötajad, noorsootöötajad jt).

Noorsootöö enesehindajad

Noorsootöö välishindajad


Taustast

Noorsootöö kvaliteedi hindamisinstrumenti on oma töövahendina kasutanud kohalikud omavalitsused alates 2010. aastast. Rohkem kui kümne aasta jooksul on seda hindamisinstrumenti rakendanud enamik omavalitsustest ja väga paljud neist (või osa omavalitsusest) kahel või kolmel korral.

Nimetatud ajaperioodil on toimunud Eestis mitmed haldusreformid. 2009. aastal oli Eestis 223 kohalikku omavalitsust, omavalitsuste ühendamise tulemusena on Eestis täna 79 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 64 vallaks.

Selleks, et paremini toetada kohalike omavalitsuste valmisolekut ja motivatsiooni noorsootöö kvaliteeti hinnata kutsub Eesti Noorsootöötajate Kogu kohalikke omavalitsusi aktiivselt omavalitsusi hindamisinstrumenti kasutama.


Projekti koordinaator Kadi Bruus on Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees ning koordineerib noorsootöö kvaliteedihindamise projekti Harno-ga sõlmitud lepingu raames. Kadi korraldab välishindajate leidmist omavalitsustele ning koordineerib välishindajate tööd.

Kadi Bruus, kadi.bruus@enk.ee; tel 56462962


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.

Haridus- ja noorteamet