Noorsootöö kvaliteedi välishindajad - ENK

Välishindajate hulka soovime kaasata noortega töötavaid spetsialiste, kohaliku omavalituse noorsootöö ülesandeid täitvaid ametnikke, noortekeskuste töötajaid, üldhariduskoolide ja kutsekoolide huvijuhte, huvikoolide töötajaid, noorsootöö eriala õppejõude ja tudengeid, endisi ja praegusi noorte osaluskogude liikmeid, noorteühingute ja –organisatsioonide esindajaid, noortevaldkonna koolitajaid, noortevaldkonnas töötavaid spetsialiste mittetulundusühingutest, sihtasutustest, katuseorganisatsioonidest, asutustest ning teisi noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi.

Välishindajate roll on anda väline ja sõltumatu hinnang omavalitsuses tehtavale noorsootööle, huviharidusele ja -tegevusele.

Mida välishindamise kogemus annab?

Välishindamises osalemine on välishindajale suurepärane võimalus külastada omavalitsust, põhjalikult süveneda selle noorsootöö ülesehitusse ning saada ülevaadet oma töövaldkonna kohta. Välishindaja töö on võrreldav koolituse, õppevisiidi ja projektide hindamisega. Välishindajana tegutsemine laiendab hindaja teadmisi noorsootööst, tõstab teadlikkust kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldusest, sh kitsaskohtadest ja tugevustest ning arendab hindaja analüüsi, eneseväljendamise ja meeskonnatöö tegemise oskusi.

Välishindajate töö korraldusest

ENK pakub koostöös välishindajatega KOV-le välja nende hindamisel osaleva välishindamise  meeskonna liikmed. Ühe omavalitsuse välishindamises osaleb korraga 2-3 inimest.

Välishindaja töömahuks arvestame kokku kuni 2 päeva (individuaalne töö enesehindamise tulemustega, välishindamispäev KOV-s, hindamistulemuste kirjalik viimistlemine).

Välishindajate koolitus toimub 17. aprillil 2024 kell 10.30–16.30 Tartus.
Koolitaja Kaisa Orunuk.

Välishindamise koolitus annab vajalikud teadmised ja oskused välishindamise läbiviimiseks ja hindamisprotsessis osalemiseks.

Koolituse teemad:

  • noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel, selle kasutamine;
  • noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess;
  • hindamisprotsessis osalevad osapooled ja nende roll;
  • ootused välishindajale ja välishindamise ajakava;
  • kvaliteedijuhtimise põhimõtted ning kvaliteedihindamise funktsioonid kvaliteedijuhtimise tervikprotsessis;
  • tegevuste/teenuste pideva parendamise põhimõtted, erinevate osapoolte roll parendustegevuste planeerimisel ja elluviimisel;
  • digitaalse hindamiskeskkonna tutvustamine.

Palume koolitusel osalejad registreerida hiljemalt 10. aprilliks 2024. Osalema ootame kuni 20 inimest. 

Vaata lähemalt


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.