12. septembril 2022 algab ENKis alustava noorsootöötaja baaskoolitus.

Koolituse eesmärk on toetada alustava noorsootöötaja professionaalset enesearengut, et valdkonnas tegutseja lähtuks oma töös noorsootöö õigusraamistikust ja noorsootöö põhimõtetest, oskaks kavandada, juhtida ja reflekteerida õpiprotsesse, väärtustaks professionaalset noorsootööd ning oleks orienteeritud koostööle. Koolitus on abiks valdkonnas alustajale, et noorsooöötaja oskaks ise toetada enda professionaalset arengut ja õppimist noorsotöötajana.

Koolitaja on Kristi Jüristo.


Toimumiskoht

Kõik koolituse kontaktsed seminarid toimuvad Tallinnas Eesti Noorsootöötajate Kogu kontoris (Kopli 25-709), üks kahepäevane koolitus toimub väljaspool Tallinnat (koht selgumisel).


Sihtgrupp

Noorsootöötajate baaskoolitus on suunatud alustavale noorsootöötajatele, kellel on esmane
töökogemus (minimaalselt kaks kuud) noortega töötamises, aga puudub erialane haridus või väljaõpe.

Osaleda saab kuni 15 noorsootöötajat.


Maksumus

Koolituse maksumus on 100 eurot ENKi liikmele, 200 eurot teistele.


Registreerimine

Tähtaeg on 19. august 2022.


Lisainfo ja registreerumine


Koolitusrogrammi teemad
 • Noorsootöö raamistik ja võrgustikutöö noortevaldkonnas.
 • Noorsootöö põhimõtted, mudelid ja teooriad noorsootöös.
 • Töö noortega, noor kui sihtgrupp. Grupp ja grupiprotsessid.
 • Õppimine noorsootöös, õpieesmärkide määratlemine, tagasisidestamine ja refleksioon. Individuaalne ja rühma juhendamine.
 • Noorsootöö tegevuste kavandamine. Ressursside planeerimine. Noorsootöö tegevuste hindamine ja ühiskondlik mõju.
 • Professionaalsus noorsootöös. Noorsootöötaja roll noortevaldkonna väärtustamises.

Noorsootöötajate baaskoolitus toimub hübriidõppena ehk ühendatud on kontakt- ja e-õpe, mis eeldab osalejatelt enesejuhtimist iseseisvate tööde sooritamisel ning valmisolekut osaleda kontaktõppena (osaliselt virtuaalselt) toimuvatel seminaridel, õpiringides ja koolitusmoodulitel. Koolitus koosneb 6 eraldiseisvast aga omavahel seotud moodulist (vt kava). Iga moodul keskendub konkreetse teemadega seotud õpiülesannetele ning lõppeb praktilise seminari või veebipõhise õpiringiga, mille eesmärk on üheltpool kinnistada mooduli jooksul õpitut, sh iseseisva tööna õppekonspekti koostamise näol. Teisalt analüüsitakse kohtumistel õpitu rakendamist igapäevases tegevuses ja otsitakse lahendusi ettetulnud raskustele ning seatakse edasisi arenguvajadusi/õpieesmärke.

Koolitusprogrammi õppematerjalid ja õpiülesanded on koondatud Moodle keskkonda. Osalejatel palutakse kogu protsessi vältel pidada õpipäeviku/mappi, milles on koondatud õpiülesannete tulemused (õppekonspektina) ja koostada portfoolio, mis sisaldab isiklikku refleksiooni enda professioonaalsest arengust, sh õpitu rakendamisest koolitusprogrammi vältel.  Portfoolio koostamisel on olulisel kohal praktilised reflekteerimisoskused, mida toetatakse seminaride ja õpiringide toel.


Koolituse tulemusena koostab õppija alustava noorsootöötaja õppekonspekti, mis sisaldab kõikide iseseisvate tööde terviklikult mõtestatud ja seostatud kokkuvõtet, koos viidetega teoreetilistele ja kasutatud materjalidele:

 • noorsootöötaja rolli kirjeldust (nt väärtusbaas, identiteet, roll jne);
 • ülevaadet noorsootöö maastikust/ noorsootöötaja koostöövõrgustikust, sh erinevad noorsootöötajad ja erinevad noorsootöötaja rollid (kokkupuutepunktid sidusvaldkondadega, osapoolte väärtuskonfliktid, raamdokumendid jne);
 • vähemalt kaks teooria/teoreetilise aluse/mudeli kirjeldust, millest noorsootöötaja oma töös lähtub ning nende noorsootöös rakendamise praktika/spetsiifika täpsustamine;
 • noorsootöö ja mitteformaalõppe põhimõtest lähtuva õpitegevuse planeerimisprotsessi ülevaadet;
 • noorsootöötaja professionaalse arengu planeerimine (instrumendid) ja võimalused  selleks (ressursid).

Koolitusprogrammi täismahus läbinud noorsootöötaja:

 • lähtub oma töös noortevaldkonna raamdokumentidest, kutse-eetikast ja noorsootöö põhimõtetest;
 • orienteerub noorsootöö võrgustikes, noorsootöö keskkondades ja oskab leida tööks vajalikku metoodilist tuge;
 • mõistab koostöö vajalikkust noortevaldkonnas;
 • määratleb ja/või aitab määratleda õpieesmärke, juhendab õpiprotsesse (grupis ja/või individuaalselt), suudab hinnata õpieesmärkide saavutamist ning reflekteerida õpiprotsessi;
 • väärtustab noorsootöötaja professionaalset enesearengut.

Koolitusprogrammi ülesehitus moodulite/teemade kaupa
 1. Moodul: Raamistik ja maastik

Esimene koolitusmoodul keskendub noorsootöö õigusraamidele, põhimõistetele ja noorsootöö olemuse ning printsiipide avamisele. Käsitletakse noorsootöö struktuure, osapooli ja sidusrühmi, noortevaldkonna võtmeorganisatsioonide rolle ning koostöö juhtimisega seonduvat.

 1. Moodul: Kontseptuaalsed alused

Mooduli fookuses on noorsootöö põhimõtted, erinevad mudelid ja teoreetilised alused. Analüüsitakse noorsootöötaja identiteeti ja rolli noortevaldkonna maastikul.

 1. Moodul: Noor kui sihtgrupp

Muu hulgas käsitletakse noore arengu ja õppimisega seonduvat – õppimise olemus ja viisid noorsootöös, eakohasuse printsiip ja grupi roll noorsootöös. Noorte “probleemne” käitumine ja noorsootöötaja valikud.

 1. Moodul: Õppimise toetamine noorsootöös

Keskendutakse mitteformaalõppe protsessi kavandamisele, läbiviimisele  ja hindamisele. Läbi praktilise ülesande mõtestatakse teooriate rakendumist praktikas.

 1. Moodul: Tegevusväli

Mooduli keskmes on noorsootöö tegevuste ja programmide (sh rahvusvahelise koostöö) kavandamine, ressursside planeerimine. Noortevaldkonnas loodud töövahendite (uuringutest varaaidani) kasutamine. Noorsootöö tegevuste mõju kogukondadele ning ühiskonnale laiemalt.

 1. Moodul: Professionaalsus

Viimane moodul keskendub noorsootöö professionaliseerumise küsimustele, noorsootöötaja kutsepädevustele ning professionaalsele enesearengule.


Koolitusprogrammi ajakava
Aeg Ülesanne Teemad
30. august – 9. september Eeltöö Esmane eneseanalüüs (sh küsimustiku täitmine) + e-õppe keskkonnaga tutvumine (sh enesetutvustus)

12. september

10.30–17.00

Sissejuhatav kohtumine

Koolitusgrupi moodustamine

Koolitusprogrammi ülevaade ja eesmärgistamine

Isikliku arenguvajaduse sõnastamine ja õpieesmärkide määratlemine

13.–30. september Iseseisev töö   Individuaalne dokumentidega tutvumine, nende peamise sisu, põhimõistete kaardistus ja konspekteerimine õpimappi;
Noorsootöö maastik – enda piirkonna, kogukonna noortevaldkonna võrgustiku kaardistus ja selle visuaalne kujutamine.

3. oktoober

10.00–13.00

Veebiseminar Noorsootöö/ -töötaja rolli määratlemine, koostöövõimalused ja arenguvajadused võrgustikutöös kasutades sotsiomeetrilist analüüsi / kaardistust.
4.16. oktoober Iseseisev töö Materjalide läbitöötamine (noorsootöö mudelid, teooria roll noorsootöös) ja juhtumianalüüsi kirjalik kokkuvõte.

17. oktoober

10.30–17.00

Seminar Noorsootöö kui refleksiivne praktika.
18. oktoober  – 9. november Iseseisev töö

Materjalide baasil konspekti koostamine:

Arenguetapid ja –ülesanded; aju areng ja õppimine.

“Probleemselt” käituv noor – põhjused ja sekkumisviisid.

14.15. november

10.30–16.00

Koolitus Noorsootöö kui sotsiaal-psühholoogiline-kultuuriline õpikeskkond ja noorsootöötaja valikud selles.
15.25. november Iseseisev töö Grupitööna (MFÕ) õpitegevuse planeerimine: kontseptsiooni koostamine ja tegevuse kavandamine.

28. november

10.30–17.00

Seminar Praktikum – õpitegevuse läbiviimine ja analüüs.
1.10. detsember Iseseisev töö

Noorsootöö keskkondade spetsiifika kirjeldus kogemuslugude analüüsi baasil- noorsootöötaja metoodilised valikud noorte aregnu toetamisel.

E-õppe materjal projektitöö noorsootöös / rahvusvaheline noorsootöö teemal läbitöötamine ja enesehindamise test + konspekti koostamine.

12. detsember

10.00–13.00

Veebiseminar Eesmärgistamise ja hindamise põhialused noorsootöös – tegevused, tulemused, mõju.
13. detsember 6. jaanuar Iseseisev töö

Noorsootöötaja kompetentsimudelite võrdlus ja pädevuste hindamisinstrumendi valik.

Professionaalse enesearengu planeerimine, sh vestlus coach’i või mentoriga.

Professionaalset arengut toetavate ressursside kaardistus.

9. jaanuar

10.30–17.00

Lõpuseminar Mina kui professionaalne noorsootöötaja.