Noorsootöö kvaliteedihindamise välishindajate koolitus 2024 - ENK
17. aprillil algusega kell 11.00 toimub noorsootöö kvaliteedi hindamise välishindajate koolitus Tartus,  Ahhaa Teaduskeskuses (Sadama 1), Apollo seminariruumis. Koolitab Kaisa Orunuk.

Ühe koolituse kestus on kuni akadeemilist 6 tundi ja selle raames koolitaja:

 • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
 • tutvustab noorsootöö kvaliteedi hindamise etappe;
 • aitab välishindajal koostada ja kavandada noorsootöö kvaliteedi välishindamise ajakava;
 • tutvustab kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit.

Palume koolitusel osalejad registreerida hiljemalt 10. aprilliks 2024. Osalema ootame kuni 20 inimest.

REGISTREERI SIIN

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) alustab taas koostööd Haridus- ja Noorteametiga noorsootöö kvaliteedihindamise projekti elluviimiseks. Noorsootöö kvaliteedi välishindamine toimub noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli alusel, mis on töövahend kohalikule omavalitsusele (KOV) noorsootöö tugevuste ja arendamist vajavate valdkondade kaardistamiseks ning parendustegevuste planeerimiseks. 

KELLELE JA MILLEKS ON KOOLITUS MÕELDUD?

Välishindajate hulka soovime kaasata noortega töötavaid spetsialiste, kohaliku omavalituse noorsootöö ülesandeid täitvaid ametnikke, noortekeskuste töötajaid, üldhariduskoolide ja kutsekoolide huvijuhte, huvikoolide töötajaid, noorsootöö eriala õppejõude ja tudengeid, endisi ja praegusi noorte osaluskogude liikmeid, noorteühingute ja –organisatsioonide esindajaid, noortevaldkonna koolitajaid, noortevaldkonnas töötavaid spetsialiste mittetulundusühingutest, sihtasutustest, katuseorganisatsioonidest, asutustest ning teisi noorsootöö valdkonnas tegutsevaid inimesi.

Välishindajate roll on anda väline ja sõltumatu hinnang omavalitsuses tehtavale noorsootööle, huviharidusele ja -tegevusele.

Eesmärk: Välishindamise koolitus annab vajalikud teadmised ja oskused välishindamise läbiviimiseks ja hindamisprotsessis osalemiseks.

Mida välishindamise kogemus annab?

Välishindamises osalemine on välishindajale suurepärane võimalus külastada omavalitsust, põhjalikult süveneda selle noorsootöö ülesehitusse ning saada ülevaadet oma töövaldkonna kohta. Välishindaja töö on võrreldav koolituse, õppevisiidi ja projektide hindamisega. Välishindajana tegutsemine laiendab hindaja teadmisi noorsootööst, tõstab teadlikkust kohaliku omavalitsuse noorsootöö korraldusest, sh kitsaskohtadest ja tugevustest ning arendab hindaja analüüsi, eneseväljendamise ja meeskonnatöö tegemise oskusi.

Välishindajate töö korraldusest

ENK pakub koostöös välishindajatega KOV-le välja nende hindamisel osaleva välishindamise  meeskonna liikmed. Ühe omavalitsuse välishindamises osaleb korraga 2-3 inimest. Välishindaja töömahuks arvestame kokku kuni 2 päeva (individuaalne töö enesehindamise tulemustega, välishindamispäev KOV-s, hindamistulemuste kirjalik viimistlemine).

Välishindaja töö toimub tasuta.


KOOLITUSE INFO

Koolituspäeva ajakava

10.30 kogunemine
11.00-12.30 koolitus
12.30-13.30 lõuna
13.30-15.00 koolitus
15.00-15.15 paus
15.15-16.30 koolitus

 

Digitaalset hindamiskeskkonda tutvustab Haridus- ja Teadusministeeriumi töötaja. Võimalusel kaasatakse koolitusele varasemaid enesehindajaid kohalikest omavalitsustest ja/või välishindajaid hindamisest saadud kogemuste ja heade praktikate tutvustamiseks.

Käsitletavad teemad:

 • noorsootöö kvaliteedi hindamise mudel, selle kasutamine;
 • noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess;
 • hindamisprotsessis osalevad osapooled ja nende roll;
 • ootused välishindajale ja välishindamise ajakava;
 • kvaliteedijuhtimise põhimõtted ning kvaliteedihindamise funktsioonid kvaliteedijuhtimise tervikprotsessis;
 • tegevuste/teenuste pideva parendamise põhimõtted, erinevate osapoolte roll parendustegevuste planeerimisel ja elluviimisel;
 • digitaalse hindamiskeskkonna tutvustamine.

 

KONTAKTID:

Koolitaja Kaisa Orunuk on osalenud noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli loomisel, rakendamise ja kaasajastamisel alates 2009. aastast. Alates 2014. aastast on ta viinud läbi NT kvaliteedi enesehindamise ja välishindamise koolitusi ning osalenud mitmetes mudeli ja hindamistöövahendite arendamise töörühmades. 

Kaisa Orunuk, kaisa.orunuk@gmail.com; tel 5273143

Projekti koordinaator Kadi Bruus on Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuse esimees ning koordineerib noorsootöö kvaliteedihindamise projekti Harno-ga sõlmitud lepingu raames. Kadi korraldab väishindajate leidmist omavalitsustele ning koordineerib välishindajate tööd.

Kadi Bruus, kadi.bruus@enk.ee; tel 56462962


Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks ja NEET-staatuses noortele tugimeetmete pakkumiseks“ raames.