TÄHTIS UUENDUS TASE 7 NOORSOOTÖÖJUHTIDELE eraldi laagrikasvaja ja -juhataja osakutse pole enam vajalik

Kuni eelmise aastani ei sisaldanud NOORSOOTÖÖJUHT, TASE 7 laagrikasvataja- ja juhataja kutset, ning tähendas, et laagris või malevas töötamiseks pidi taotlema eraldi osakutset. Nüüd andis ministeerium soovituse, et laagrite ja malevate korraldajad arvestavad ka tase 7 kutsetunnistust sobivaks laagrikasvataja või -juhataja tööks.

Et selle aasta alguses muutus noorsootöötaja kutsestandard oma sisus ja vormis oluliselt, on Haridus- ja teadusministeerium andnud soovituse lugeda noorsootöötaja, tase 5 ja laagrikasvataja, tase 5 osakutsega isikud vastavaks laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuetele ning noorsootööjuht, tase 7 kutsega isikud vastavaks nii laagrikasvataja kui laagri juhataja kvalifikatsiooninõuetele.

See tähendab, HTMi tõlgenduse kohaselt näitab tase 7 kutsetunnistus ära, et inimesel on pädevused ka laagrikasvataja ja -juhataja tööks!
Noorsootöötaja kutse kohta saad rohkem infot SIIT.

Alljärgnevalt saate lugeda väljavõtet Haridus- ja teadusministeeriumi selgitustaotlusest seoses noorte projekt- ja püsilaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuetega, mis allkirjastatud 8. mail 2024:

“Haridus- ja Teadusministeeriumis on valminud haridus- ja teadusministri määruse „Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse tõendamise kord“ eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks kehtiv määrus ning vastu võetakse uus terviktekst. Nimetatud eelnõu on hetkel läbimas ministeeriumi sisest kooskõlastusringi ning see on kavas esitada ministeeriumitele ja partneritele kooskõlastamiseks ning arvamuse avaldamiseks juba lähinädalatel. Määruse eelnõuga on kavas muuta laagri juhataja ja -kasvataja kvalifikatsiooninõudeid, eelkõige tulenevalt Hariduse Kutsenõukogu 25.10.2023. a otsusest millega alates 01.01.2024. a hakkasid kehtima uued kutestandardid noorsootöö kutsealal, mis tõid kaasa ka muutusi kutsete ja osakutsete nimetustes ja tasemetes. Samuti kehtestab määruse eelnõu eraldiseisva kvalifikatsiooninõudena esmaabiandja koolituse või täiendkoolituse läbimise kohustuse. Eelnõusse on kavandatud ka rakendussäte, mille kohaselt rakendatakse määruse jõustumisel määrust tagasiulatuvalt.

Haridus- ja Teadusministeerium selgitab, et ka kehtiva, haridus- ja teadusministri 18. juuli 2014 a. määruse nr 65 järgi on laagri kasvatajana võimalik töötada kehtivat noorsootöötaja, tase 7 kutset või laagrijuhataja, tase 7 osakutset omavatel isikutel, kuna nimetatud kutsestandard hõlmab endas ka laagri kasvatajana töötamiseks vajalikke kompetentse. Kõrgema taseme (antud juhul tase 7) kutsetunnistusega saab tõendatuks lugeda madalama taseme kutsestandardi kompetentsidele vastamine. Oleme teadlikud, et kehtiva määruse sõnastus on tekitanud mitmeti tõlgendamise võimalust – õigusselguse tagamise huvides on uue määruse eelnõus tase 7 kutse loetletud eraldi lisaks laagri juhatajale ka laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuete loetelus. See peaks välistama tulevikus erisused kohalike omavalitsuste haldusmenetluse praktikas noorte projektlaagri tegevuslubade menetlemisel.

Vastuseks teie küsimusele noorsootöötaja, tase 5, noorsootööjuht, tase 7 kutsete ning laagrikastavataja, tase 5 osakutse vastavusest laagri juhataja ja/või -kasvataja kvalifikatsiooninõuetele, soovitab Haridus- ja Teadusministeerium lugeda noorsootöötaja,
2 (2) tase 5 ja laagrikasvataja, tase 5 osakutsega isikud vastavaks laagrikasvataja kvalifikatsiooninõuetele ning noorsootööjuht, tase 7 kutsega isikud vastavaks nii laagrikasvataja kui laagri juhataja kvalifikatsiooninõuetele.

Kutsetandardite uuendamise käigus asendati noorsootöö valdkonnas 4. taseme kutse ja osakutse 5. tasemega – seega on uute, noorsootöötaja, 5. taseme kutse ning laagrikasvataja 5. taseme osakutse omanike puhul tõendatud nende kompetentside sisuline vastavus varasema, 4. taseme kutsestandardi kompetentsidele. Noorsootööjuht, tase 7 kutse puhul muutus kutse nimetus, ent nimetatud kutse omanike puhul on samuti tõendatud senise noorsootöötaja, tase 7 kutsele või laagrikasvataja-juhataja, tase 7 osakutsele vastavus.

Teeme omalt poolt kõik, et uue määruse eelnõu menetlus kulgeks kiires tempos ning selle jõustumine saaks võimalikuks juba suve esimeses pooles.”

Suur aitäh Tallinna Haridusameti noorsootöö osakonna peaspetsialist Tiiu Kadakule, kes HTMi poole vastava järelpärimise tegi!


ENKi juhatuse liige, noorsootöötaja kutsete kutsekomisjoni aseesimees ja noorsootöötaja kutsestandardi töörühma liige Eilika Mätas kommenteeris HTMi vastust nii:

“Noortevaldkonnas on üle saja kehtiva noorsootöötaja, tase 7 kutse ning sel kevadel lisanduvad uue kutsestandardi järgi antud noorsootööjuhi, tase 7 kutsed. Seega seeda muudatust on valdkonnas tegutsevad arendajad, juhid, uurijad, koolitajad ja õppejõud pikalt oodanud. Nii mõnigi neist armastab suvel anda oma abikäed laagrite korraldusse, sest see on sellisel tasemel noorsootöötaja jaoks pea ainuke võimalus puutuda kokku otse noortega. Suvine laagris ja malevas tegutsemine hoiab hingelt noorena ning pakub noorsootöötajale võimalust toetada ja arendada ka seda tegevussuunda. Kutsesüsteemi loogika on see, et iga eelnev kutse sisaldub järgnevas ning on elementaarne, et tase 7 kutse omanikul on olemas kõik oskused ja teadmised, mis madalama taseme kutsetel. Noortevaldkonnas on noorsootöötajatel erinevad ülesanded ja võimalused tegutsemiseks ning on hea meel, et selline piirang kaob.

Samuti muudab see laagrite ja malevate korraldajate elu paindlikumaks, sest enam ei pea muretsema, et laagrikasvataja haigestumisel ei saa juhataja teda ise asendada. Kutsestandardi töörühmas toodi esile, et 7. taseme noorsootöötaja on kas spetsialist või juht ning tal on kindlasti ekspertteadmised laagrite läbiviimisest sh noortega töötamisest. Mõnusat laagri- ja malevasuve!”


Eesti Noorsootöötajate Kogu on noorsootöö kutse andja alates 1. jaanuarist 2022. Noorsootöötaja kutse andmise voorud toimuvad kaks korda aastas: kevadel ja sügisel ning kutsetunnistus kehtib viis aastat. Alates 1. jaanuarist 2024 kehtib uus kutsestandard.
Eesti Noorsootöötajate Kogu on pälvinud Eesti Kutsekojalt tiitli “Tunnustatud kutse andja 2023. Väljapaistev kutseoskuste hindajate koolitaja“.

Lisainfo:
Birgit Lukk
kutse väärtustamise suunajuht
kutse@enk.ee
5388 6727