Koolituse korraldaja 

Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on noorsootöötajate eriala- ja õpikogukond, mis lähtub oma töös ja koolituse korraldamisel noorsootöö seadusest, noorsootöötaja kutsestandardist ja -eetikast.

Üldsätted

 • Täienduskoolituse õppekorralduse alused on Eesti Noorsootöötajate Kogu MTÜ täiskasvanuhariduse valdkonna koolituskeskuse täienduskoolitust reguleeriv dokument.
 • Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus.
 • Koolituskeskuse õppekorralduse aluste koostamisel on lähtutud Täiskasvanute koolituse seadusest jt täienduskoolituse korraldamisega seonduvatest õigusaktidest.

Koolitajad

 • Koolitajad on erinevate õppekavade lõikes erinevad ning on toodud eraldi välja koolituse info juures.
 • Õppekava kvaliteedi tagamiseks oleme jälginud, et koolitajatele oleks noorsootöötaja kutse, teemavaldkonna kõrgharidus või pikaajaline praktiline kogemus valdkonnas.
 • Koolitajate töö tulemusi hinnatakse pärast koolituse lõppu osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside alusel ning vajadusel esitatakse koolitajale soovitusi parenduste tegemiseks.
 • Koolituse lõppedes täidavad kõik osalejad koolituskeskuse tagasiside küsimustiku, kus hinnatakse koolituse sisu, koolitajaid ja korraldust. Küsimustiku täitmisel on võimalik teha lühikeste selgituste või põhjendustega ettepanekuid koolituse parandamiseks. Küsimustik on anonüümne.

Õppija täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

 • Info avatud täiendkoolitustest on saadaval ENK kodulehel www.enk.ee.
 • Koolitusele registreerimiseks on vajalik täita koolituse info juures olev registreerimisvorm või registreerida end läbi koolitus.edu.ee keskkonna.
 • Tagasiside ja esmase info koolituse korraldusliku poole osas saab registreerunu hiljemalt 7 päeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 päeva enne koolituse algust.
 • Koolituslepingut üldiselt õppijaga ei sõlmita. Koolitusele registreerides nõustub koolitatav konkreetse koolituskava juures olevate tingimustega.
 • Konkreetse koolitusgrupi komplekteerimine on sõltuv konkreetsest koolitusprogrammist. Koolitusgrupi komplekteerimiseks vajalik grupi miinimum- ja maksimumarv, ning teised tingimused, tuuakse välja iga koolitusprogrammi juures eraldiseisvalt.
 • Koolitusest loobumiseks peab koolitatav andma loobumisest märku emaili teel aadressile info@enk.ee või konkreetse koolituse juures märgitud ja välja toodud kontakti meiliaadressile.
 • Kui õppija katkestab koolituse, kuid on läbinud vähemalt 50% õppekavast, väljastatakse õppija soovil talle läbitud teema kohta tõend.
 • Koolitusasutusel õigus õppija koolituselt välja arvata järgnevatel loetletud juhtudel:

– koolituse lõpetamise järel;

– koolitusasutuses kehtivate reeglite rikkumise tõttu;

– koolitusele mitteilmumise tõttu;

– koolituse rahastaja reeglitega vastuollu mineku tõttu;

– tõsiste rikkumiste puhul, mis lähevad vastuollu Eesti Vabariigi seaduste, sh Noorsootöö seadusega ning noorsootöötaja kutse-eetikaga;

– teiste koolituse informatsioonis loetletud tingimuste mittetäitmise korral.

 • Koolituse lõpetamise tingimused sõltuvad konkreetsest koolituskavast ning on kirjeldatud koolitusinfos.
 • Koolituse lõpus väljastatakse koolituse nõutekohastele lõpetanutele tunnistus. 

Õppetasu

 • Õppetasu olemasolu on sõltuv täiendkoolitaja rahastajast ja tema tingimustest. Seetõttu on täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord toodud välja iga täiendkoolitusinfo juures individuaalselt.
 • Koolitusasutusel pole õigust koolituse vältel õppemaksu suurust muuta.
 • Õppemaksule lisaks õppijal tavaliselt lisakulutustega arvestada ei tasu, kui see ei ole märgitud teisiti. Transport koolitusele ja tagasi jääb õppija või tema tööandja kanda.
 • Tasuliste koolituste puhul on enamasti võimalik soodustust saad ENKi liikmetel, kui ei ole koolituse infos märgitud teisiti.
 • Õppetasust vabastamist ei toimu, välja arvatud juhul kui koolituse infos on märgitud teisiti.
 • Kui õppija soovib koolituse katkestada, osalustasu tagastamisele ei kuulu.

Õppe korraldamise tingimused

 • ENK viib läbi täiendkoolitusi noorsootöö valdkonnas töötavate spetsialistidele ja vabatahtlikele.
 • Koolitusasutuse kontor asub aadressil Tuba 709, Kopli 25, Tallinn, kuid enamasti toimuvad täiendkoolitused nende puhuks spetsiaalselt renditud ruumides.
 • Koolituskeskus viib läbi koolitusi ruumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses kehtestatud nõuetele töötervishoiu ja -ohutuse osas.
 • Ruumides kehtivad reeglid sätestab ruumi pidaja.
 • Veebikoolituste puhul on tavaliselt kasutusel Zoom videokeskkond, kui koolituse tingimustes pole märgitud teisiti.
 • Koolitusruumid varustatakse tänapäevase esitlustehnikaga ja sobivate laua- ja toolikomplektidega.
 • Koolituskeskus valmistab iga koolituse tarvis ette õpimaterjalid ja jagab neid osalejatele vastavalt õppekavale.
 • Koolitusel osalejatele pakutakse toitlustust, kohvipause ja võimaldatakse internetiühendust vastavalt vajadusele.
 • Õppetöö ja asjaajamine toimuvad eesti keeles, kui ei ole koolitusinfos märgitud teisiti.
 • Arvestust õppija õppetööst osavõtu osas peetakse osaluslehe täitmise kaudu. Osalusleht võib olla füüsiline või digitaalne.
 • Täiendkoolituse hindamise põhimõtted on sõltuvad konkreetsest koolitusest ning toodud välja eraldi koolituse infos.
 • Koolituskeskus teeb kõik endast oleneva, et luua täienduskoolituse ajal sobiv õpikeskkond. Selle eesmärk on tagada igale koolitusel osalejale individuaalne areng õppimise ajal, hoida õpimotivatsiooni kõrgel ning toetada koolitatavaid edaspidise iseseisva õppimisega.
 • Koolituskeskuse õppekeskkond vastab koolituse läbiviimiseks ja õppekava eesmärkide ning õpiväljundite saavutamiseks vajalikele nõuetele ja on piisavalt kvaliteetne. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtlemisest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
 • Tunnistuste ja tõendite allkirjastamine ja nende üle arvestuse pidamine toimub keskkonna Juhan abil ning vastavalt nende sätestatud korrale.
 • Koolituskeskuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, koostööpartneritel ja külastajatel on õigus esitada ettepanekuid ja kaebusi. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult, välja arvatud juhul, kui vahetu spetsialist suudab probleemi kohapeal lahendada ning kirjalikku vastust ei soovita. Kui tekib tõlgendamisest ja täitmisest tulenevaid vaidlusi või arusaamatusi täienduskoolitusega seoses, siis püütakse need esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.