Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud. Nende, noorsootöötaja kutse-eetika 6. teesis sõnastatud mõtete üle arutles Haridus- ja noorteameti peaekspert Eilika Mätas ning reflekteeris neid noorsootöötaja kutse taotlemise taustal.


Noorsootöötaja otsib tagasisidet ja hinnangut töö kvaliteedi osas tegevustes osalejatelt ja kolleegidelt ning uuendab pidevalt oma oskusi ja teadmisi

Noorsootöötaja kutse taotlemine annab igale noorsootöötajale võimaluse eneseanalüüsiks. Selle abil on võimalik saada ülevaade oma teadmistest ning oskustest kui ka sellest, kus oleks veel arenguruumi. Siin protsessis saab tagasisidestajaks olla ühteaegu kutse taotlemise koordinaator, kuid ka hindamist läbi viivad kutse- ja hindamiskomisjoni liikmed. Nad ei anna otseselt hinnangut, kuid toetavad taotlejat eneseanalüüsi protsessis. Lisaks sellele kehtib kutsetunnistus ainult viis aastat ning pärast seda on soovitav see taastõendada või taotleda kõrgemat taset. Seega annab noorsootöötajale võimaluse uuendada pidevalt oma oskusi ja teadmisi.

Noorsootöötaja mõistab, millal on vajalikud täiendavad teadmised ja oskused ning otsib võimalusi koolituseks

Nagu öeldud, on kutsetaotlemine eneseanalüüs, mis annab ülevaate oma teadmistest ja oskusest. Taotleja saab oma tegevuse lahti mõtestada erinevate tegevusnäitajate lõikes, näiteks, nagu noorte kaasamine, ettevõtlikkus jne, ning saab kohest tagasisidest, millistes teemades vajaks ta täiendavaid koolitusi. Lisaks sellele on kutsestandardis üks kompetents pühendatudki enesetäiendamiseks – professionaalne enesearendamine. Siin on võimalik analüüsida nii oma professionaalse karjääri kui ka vaimse tervise üle. Nii mõnigi taotleja on selle kompetentsi abil endale enesearenguplaani koostanud.

Noorsootöötaja võtab vastutuse või osaleb ainult sellistes tegevustes, milleks tal on vajalikud teadmised, oskused ja õigus

Noorsootöötaja kutse jaguneb kolmeks tasemeks: 4, 6 ja 7. Igal tasemel on oma ülesanded ja vastutus. Tase 4 teeb otse tööd noortega, tase 6 arendab kohalikul tasandil oma organisatsiooni ja/või noortevaldkonda ning juhendab noorsootöötajad, vabatahtlikke jne. Tema tööosaks võib olla ka noorte kaasamine tegevustesse. Tase 7 loob tingimusi ja võimalusi arendada ning korraldada noortevaldkonda riiklikul, kohalikul või ka võimalusel rahvusvahelisel tasandil. Lisaks sellele juhib ta teisi noorsootöötajaid, noorsootöö asutusi, organisatsioone või võrgustikke. Seega annab kutse noorsootöötajale selged piirid, mis on tema teadmised, oskused ja õigused. Loomulikult ei ole kutsest lähtumine konkreetne seadus. Pigem suunis ja teejuht ning võimalus oma arengut järgmise sammu jaoks planeerida. Lisaks on võimalik taotleda ka osakutset ning sellisel juhul on seaduslikult määratud, kes ja millise tasemega võib teatud ametikohal laagris või malevas töötada. Teadmine, mida oodatakse 6. taseme kutsega noorsootöötajalt annab ka võimaluse noorsootöötajale võimaluse oma arengut täpsemat planeerida.


Artikli autor: 
Eilika Mätas, Haridus- ja noorteamet