Uuenenud juhatus pani sihte paika - Eesti Noorsootöötajate Kogu

Enne suviseid võbesid ja puhkuste perioode kohtusid ENKi tegevmeeskond ja värskelt uuenenud juhatus, et üheskoos eesmärke seada ning panna paika tööjaotus. Et mõnetunnisest koosolekust jäi kõikide käsil olevate teemade tutvustamiseks ja lõpuni arutamiseks väheks, ei saa me kiidelda küll arvuliselt rohkete konkreetsete otsustega, kuid kaardistatud said teemad ja küsimused, mille kallal töötada.

Et käsil olevate teemade osas koormus ja vastutus võrdsemalt kaetud oleks, arutati ülesandeid ja vastutusalasid. Lepiti kokku, et Kadi Bruus jätkab juhatuse esimehena 2025. aasta sügiseni. Üldsõnalisemalt määrati ka teiste juhatuse liikmete vastutusalad, kuid sügisel valmib konkreetsem nn one pager, kus iga juhatuse liige toob välja konkreetsemad mõõdetavad eesmärgid oma mandaadi lõpuks.


Juhatuse liikmete kokku lepitud fookusteemad on:

Kadi Bruus – üldine organisatsiooni toimimine, dokumentatsioon, jt esimehe ülesanded
Eilika Mätas – noorsootöötaja professionaalsuse arendamine, kutse valdkond
Asso Viiding – liikmete kaasamiskultuuri arendamine
Kristina Masen – kommunikatsiooni- ja huvikaitsesüsteemi arendus
Edgar Schlümmer – rahvusvaheline koostöö (AYWA) ja organisatsiooni finantsiline jätkusuutlikkus

Loomulikult tuleb kõikidel juhatuse liikmetel hoida end kursis laiemalt ning tegeleda ka teiste teemadega. Samuti pole välistatud, et asjaolude muutudes tuleb ka fookuseid ümber seada. 

Strateegia paika sügisel

Üks põhjustest, miks sellel koosolekul mitmed “otsad õhku” jäeti, on sügisel toimuvad strateegiapäevad, kus Haridus- ja teadusministeeriumi uue strateegilise partnerluse perioodi kontekstis ENKi olevikule ja tulevikule sügavamalt otsa vaatame. Et mitte ainult oma mulli jääda, oleme protsessi juhtima kaasanud strateegiakonsultant Indrek Maripuu Loovusaidast. Uue strateegia loomise protsessi kaasame erinevatel viisidel liikmeid ja ka partnereid väljastpoolt organisatsiooni, et enda rolli valdkonnas laiemalt vaadata. 

Üheks arutluse alla minevaks ideeks on ENKi juurde nõuandva kogu loomine. ENKi liikmete arv on viimaste aastate jooksul stabiilselt kasvutrendis ning oleme ületanud maagilise 400 liikme piiri, mis on meie jaoks erakordselt suur tunnustus, aga samas ka vastutus. Liikmeskonna kasvades muutub liikmete kaasamine järjest suuremaks väljakutseks ning tahame, et ENK saaks oma arvamustes esindada võimalikult laiapinnalist pilti Eesti noorsootööst. Samuti nõustus juhatus, et suure piirkondliku ebavõrdsuse tõttu on vajalik hakata rohkem tähelepanu pöörama ka sellele, et esindatud oleksid eri Eesti nurkade reaalsused. 

Lisaks arutleti veel väga paljude teiste teemade üle, nt ENKi finantsilise jätkusuutlikkuse tagamine ning selleks vajalike sammude astumine, tunnustusmärgi tulevik, 7. taseme kutse omanike täienduskoolitused, huvikaitse arendamine, ettevalmistused KOV valimisteks jpm.


Juulis on juhatuse ja tegevmeeskonna regulaarsed koosolekud pausil ning jätkuvad augusti teises pooles. See ei tähenda, et ENKis suvel midagi ei toimu, taamal on käsil mitmed protsessid, et sügisel rong jälle täiskäigule panna.