Taotlusvoor avatud: 1.03.2023- 8.05.2023 (I tähtaeg)/2.06.2023 (II tähtaeg).

Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Eksamid: 22.05, 28.05, 8.06, 11.06!

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele kehtib kõikidele taotlejatele soodushind 45 eurot (2023. aastal). 

ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 

Osakutse taotlemise eeltingimused

1) noorsootööalase täiendusõppe läbimine
2) vastavus lastekaitseseaduse § 20 lõigetele 1 ja 2  (vastavust kontrollib kutse andja);
Uuendus: 3) Töökogemus taotletaval kutsealal (v.a laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel)


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Uuendus: 1) Portfoolio (v.a laagrikasvataja, tase 4) ;Juhend koostamiseks.

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloakaart);
3) CV;
4) dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;
5) dokumendi koopia, mis tõendab noorsootööalase täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul;

(Sobivad noorsootöö ja laagrikasvataja koolitused. Muude koolituste kohta tuleb koostada vabas vormis analüüs koolituse õpiväljundite osakutse kohustuslike kompetentside seoste üle: Noorsootöö korraldamine, turvalise keskkonna tagamine, läbivad kompetentsid. Lisaks juhtimine- tase 6 ja tase 7 puhul. Treeneritele erisus vt all pool.)

6) Taotlemise tasu. (Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel. Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.

 

Noorsootöötaja, tase 4 tunnistusega: 

Kehtiva noorsootöötaja, tase 4 kutsetunistuse esitamisel ei ole vaja tõendada portfoolios noorsootöö korraldamise kompetentsi laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel.

Treeneritele: 

* Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt)  ning laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel portfoolio!

 


Eksamite ajad:

Taotlusvormis saad valida kuupäeva eksami sooritamiseks. Eksamit saad sooritada vabalt valitud ajal eksamipäeval ühe korra. Soorituse pikkus 60 minutit. 

Eksamiaeg Registreerimise tähtaeg
22.05.2023 8.05.2023
28.05.2023 8.05.2023
8.06.2023 2.06.2023
11.06.2023 2.06.2023

Hindamine 

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö.

  • Eksami sooritamiseks on aega 60 minutit.
  • Osakutse puhul hinnatakse kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.
  • Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva pärast eksami toimumist.
  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.

 


Laagrikasvataja ja -juhataja koolitused:

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitusi pakuvad meie partnerid koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Koolituste ajakava selgub tavaliselt veebruaris ja on leitav siit. Eesti Noorsootöötajate Kogu ei tegele laagrikasvataja-juhataja koolituste korraldamisega, kuid osakutse taotlemiseks sobivad ka teised Eesti Noorsootöötajate Kogu vmt organisatsioonide poolt pakutavad koolitused.

Palun kontrollige täpseid hindu ja kuupäevi siiski koolitaja kodulehelt!

Koolituskorraldaja Aeg ja koht Keel Tüüp Maht Osalustasu
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing (NB! Inglise keelne koolitus)

Registreerimine avatud.

Registration is open.

 

18.05-21.05.2023,  Zoom inglise Avatud kõigile 32 100 €
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
20.03-23.03.2023, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110 €
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
10.04-13.04.2023, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110 €
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
24.04-27.04.2023, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110 €
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
08.-09.05 ja 17.-18.05.2023, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110 €
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
29.05-01.06.2023, Zoom eesti Avatud kõigile 32 110 €
Skill Õppekeskus 
18.-19.03, 01.-02.04.2023, online vene Avatud kõigile 40 110 €
Skill Õppekeskus 
24.04-28.04.2023, Tallinn vene Avatud kõigile 40 110 €
Tallinna Haridusamet
18.-19.04, 25.-26.04.2023, Zoom eesti Avatud kõigile 32 70 €
Tallinna Haridusamet
20.-21.04, 27.-28.04.2023, Zoom vene Avatud kõigile 32 70 €
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing 16.03-19.03.2023, online eesti Avatud kõigile 32 100 €
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing 20.04-23.04.2023, online eesti Avatud kõigile 32 100 €
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing 04.05-07.05.2023, online eesti Avatud kõigile 32 100 €
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing 25.05-28.05.2023, online vene Avatud kõigile 32 100 €
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing 01.06-04.06.2023, online eesti Avatud kõigile 32 100 €

Seiklusmaailm OÜ

info@seiklusmaailm.ee

Märts-mai, Tallinn eesti Avatud kõigile 32 45 €

 


Materjalid e-eksami sooritamiseks ning laagrite korraldamiseks:

Enamus materjale on soovituslikud ning eksamil õppimiseks tuleb lähtuda vastava kutsestandardi kompetentside tegevusnäitajatest.

Kohustuslik on tutvuda Noorsootöö seaduse, ringkirja, vastava Noorsootöötaja kutsestandardiga ning noortelaagri korraldaja käsiraamatuga. Lisaks tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele ning Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord. Abiks võib-olla ka malevakorraldaja käsiraamatu lehel olev enesehindamise küsimustik.

Noorsootöö seadus Noortelaagrite ja -malevate info haridusportaalis Aktiivõppe meetodid looduse ja tehnika valdkonnas
Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas Noortelaagri korraldaja käsiraamat (EST) Projektijuhtimine noorsootöös
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele Malevakorraldaja käsiraamat
Terviseameti lehel olev laagrite info Noortelaagri korraldaja käsiraamat (RUS) Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel
Laagritegevusega seotud dokumendid ja juhendid Harno lehel Organisatsioonijuhtimise käsiraamat Kultuuridevaheline õppimine
Noorsootöötaja kutsestandardid Noortepassi avastades Jätkusuutlikkus noorsootöös