Taotlusvoor avatud:  5.09-31.10 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud) SÜGIS 2023 tulemused selguvad detsembris.

Eksam: 20.11.2023


Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond: Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele kehtib kõikidele taotlejatele soodushind 45 eurot (2023. aastal). 

ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 

Osakutse taotlemise eeltingimused

1) noorsootööalase täiendusõppe läbimine
2) vastavus lastekaitseseaduse § 20 lõigetele 1 ja 2  (vastavust kontrollib kutse andja);
Uuendus: 3) Töökogemus taotletaval kutsealal (v.a laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel)


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Uuendus: 1) Portfoolio (v.a laagrikasvataja, tase 4) ;Juhend koostamiseks. Palun lae dokument alla)

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloakaart);
3) CV;
4) dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;
5) dokumendi koopia, mis tõendab noorsootööalase täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul;

(Sobivad noorsootöö ja laagrikasvataja koolitused. Muude koolituste kohta tuleb koostada vabas vormis analüüs koolituse õpiväljundite osakutse kohustuslike kompetentside seoste üle: Noorsootöö korraldamine, turvalise keskkonna tagamine, läbivad kompetentsid. Lisaks juhtimine- tase 6 ja tase 7 puhul. Treeneritele erisus vt all pool.)

6) Taotlemise tasu. (Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel. Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.

7) Taotlemise keskkond: HARIDUS JA NOORTEAMETI KONKURSIVEEB.Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.


Erisused:

Noorsootöötaja, tase 4 tunnistusega: 

Kehtiva noorsootöötaja, tase 4 kutsetunistuse esitamisel ei ole vaja tõendada portfoolios noorsootöö korraldamise kompetentsi laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel.

Treeneritele: 

* Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt)  ning laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taotlemisel portfoolio!

 


 

Hindamine 

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö.

  • Eksami sooritamiseks on aega 60 minutit.
  • Osakutse puhul hinnatakse kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.
  • Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva pärast eksami toimumist.
  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.

 


Laagrikasvataja ja -juhataja koolitused:

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitusi pakuvad meie partnerid koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Koolituste ajakava selgub tavaliselt veebruaris ja on leitav siit. Mõned koolitajad pakuvad koolitusi ka sügisel. Palun kontrollige täpseid hindu ja kuupäevi siiski koolitaja kodulehelt!

Eesti Noorsootöötajate Kogu ei tegele laagrikasvataja-juhataja koolituste korraldamisega, kuid osakutse taotlemiseks sobivad ka teised Eesti Noorsootöötajate Kogu vmt organisatsioonide poolt pakutavad koolitused.

Koolituskorraldaja
Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
Skill Õppekeskus 
Tallinna Haridusamet
Noorsootöö ja Noorsoohariduse Arendamise Ühing

Seiklusmaailm OÜ

info@seiklusmaailm.ee

 


Materjalid e-eksami sooritamiseks ning laagrite korraldamiseks:

Enamus materjale on soovituslikud ning eksamil õppimiseks tuleb lähtuda vastava kutsestandardi kompetentside tegevusnäitajatest.

Kohustuslik on tutvuda Noorsootöö seaduse, ringkirja, vastava Noorsootöötaja kutsestandardiga ning noortelaagri korraldaja käsiraamatuga. Lisaks tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele ning Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord. Abiks võib-olla ka malevakorraldaja käsiraamatu lehel olev enesehindamise küsimustik.

Noorsootöö seadus Noortelaagrite ja -malevate info haridusportaalis Aktiivõppe meetodid looduse ja tehnika valdkonnas
Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas Noortelaagri korraldaja käsiraamat (EST) Projektijuhtimine noorsootöös
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele Malevakorraldaja käsiraamat
Terviseameti lehel olev laagrite info Noortelaagri korraldaja käsiraamat (RUS) Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel
Laagritegevusega seotud dokumendid ja juhendid Harno lehel Organisatsioonijuhtimise käsiraamat Kultuuridevaheline õppimine
Noorsootöötaja kutsestandardid Noortepassi avastades Jätkusuutlikkus noorsootöös