2023 taotlusvoorude info avaldame veebruaris.

Osakutse esmakordne taotlemine toimub üks kord aastas. 


Osakutse taotlemise eeltingimused

1) noorsootööalase täiendusõppe läbimine (sobivate koolituste juhised avaldame veebruaris)
2) vastavus lastekaitseseaduse § 20 lõigetele 1 ja 2  (vastavust kontrollib kutse andja);
Uuendus: 3) Töökogemus taotletaval kutsealal (v.a laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel)


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlusvormis saad valida kuupäeva eksami sooritamiseks. Eksamit saad sooritada vabalt valitud ajal eksamipäeval ühe korra. Soorituse pikkus 60 minutit. 

Uuendus: 1) (digitaalselt) allkirjastatud portfoolio (v.a laagrikasvataja, tase 4 osakutse taotlemisel) ja avaldus;
2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloakaart);
3) CV;
4) maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;
5) dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;
6) dokumendi koopia, mis tõendab noorsootööalase täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.

 

Treeneritele: 

* Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt).

 


Eksamite ajad: Selguvad kevad 2023


Hindamine 

Laagri juhataja ja -kasvataja osakutse taotlemisel viiakse hindamiseks läbi struktureeritud kirjalik töö, mis toimub eksami läbiviimise kohas. Eksamite toimumise ajagraafiku ja kohad avaldame kodulehel jaanuari jooksul.

  • Eksami sooritamiseks on aega 60 minutit.
  • Osakutse puhul hinnatakse kompetentse, mis on välja toodud vastavas kutsestandardis.
  • Eksamit saab sooritada nii eesti kui ka vene keeles.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva pärast eksami toimumist.
  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.

 


Laagrikasvataja ja -juhataja koolitused: Selguvad kevad 2023

Laagrikasvataja ja -juhataja koolitusi pakuvad meie partnerid koostöös Haridus- ja Noorteametiga. Koolituste ajakava selgub tavaliselt veebruaris ja on leitav siit. Eesti Noorsootöötajate Kogu ei tegele laagrikasvataja-juhataja koolituste korraldamisega, kuid osakutse taotlemiseks sobivad ka teised Eesti Noorsootöötajate Kogu vmt organisatsioonide poolt pakutavad koolitused.

Korraldaja Keel Aeg Koht Hind Kontakt

Materjalid e-eksami sooritamiseks ning laagrite korraldamiseks:

Enamus materjale on soovituslikud ning eksamil õppimiseks tuleb lähtuda vastava kutsestandardi kompetentside tegevusnäitajatest.

Kohustuslik on tutvuda Noorsootöö seaduse, ringkirja, vastava Noorsootöötaja kutsestandardiga ning noortelaagri korraldaja käsiraamatuga. Lisaks tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele ning Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord. Abiks võib-olla ka malevakorraldaja käsiraamatu lehel olev enesehindamise küsimustik.

Noorsootöö seadus Noortelaagrite ja -malevate info haridusportaalis Aktiivõppe meetodid looduse ja tehnika valdkonnas
Ringkiri noorte- ja püsilaagrite koosseisu osas Noortelaagri korraldaja käsiraamat (EST) Projektijuhtimine noorsootöös
Noortelaagri ning projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsiooninõuded ning neile vastavuse kord Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele Malevakorraldaja käsiraamat
Terviseameti lehel olev laagrite info Noortelaagri korraldaja käsiraamat (RUS) Noorsootöö võimalused noorte ettevõtlikkuse toetamisel
Laagritegevusega seotud dokumendid ja juhendid Harno lehel Organisatsioonijuhtimise käsiraamat Kultuuridevaheline õppimine
Noorsootöötaja kutsestandardid Noortepassi avastades Jätkusuutlikkus noorsootöös