Väljavõte kogu põhikirjast:

3.1 Kogu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.
3.2 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas hiljemalt 30 päeva enne majandusaasta aruande esitamise tähtaega või kui Kogu huvid seda nõuavad, teatades liikmetele kirjalikult ette vähemalt 14 päeva.
3.3 Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord. Päevakorda täiendavate küsimuste võtmisel lähtutakse mittetulundusühingute seadusest.
3.4 Üldkoosoleku pädevusse kuulub Kogu:
3.4.1 põhikirja ja eesmärgi muutmine;
3.4.2 Kogu liikmete seast juhatuse liikmete valimine, määramine ja tagasikutsumine;
3.4.3 vajadusel revidendi või revisjonikomisjoni, selle liikmete arvu ja kohustuste kestuse määramine ning selle liikmete valimine kandidaatide nõusolekul;
3.4.4 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Kogu esindaja määramine;
3.4.5 Kogu tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
3.4.6 majandusaasta liikmemaksu määramine;
3.4.7 liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
3.4.8 majandusaasta aruande kinnitamine;
3.4.9 sümboolika ja selle kasutamise kinnitamine;
3.4.10 liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine vastavalt põhikirjale;
3.4.11 teiste organisatsioonide liikmeks astumise ja asutajaliikmeks asumise otsustamine;
3.4.12 eristaatusega liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine, eristaatuse tingimuste kinnitamine;
3.4.13 Kogu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise ja tingimuste üle otsustamine;
3.4.14 lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja nendega seotud asjaolude otsustamine.
3.5 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selle kokku kutsumisel on järgitud kõiki mittetulundusühingute seadusest ja Kogu põhikirjast tulenevaid nõudeid.
3.6 Igal Kogu liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
3.7 Liige ei või hääletada ning esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata, kui otsustatakse:
3.7.1 tema vabastamist kohustusest või vastutusest,
3.7.2 tema ja Kogu vahel tehingu tegemist või temaga õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Kogu esindaja määramist või
3.7.3 küsimusi, mis puudutavad tema või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist.
3.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, välja arvatud järgmistel juhtudel:
3.8.1 Isiku valimistel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel viiakse võrdse häälte arvuga kandidaatide vahel läbi kordushääletus. Kordushääletusel häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
3.8.2 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest, v.a järgmises punktis kirjeldatud punkt.
3.8.3 Põhikirjas ettenähtud Kogu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitte esindatud ega osalenud liikme
nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
3.8.4 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Kogu liikmed.
3.9 Hääletamine üldkoosolekul viiakse läbi salajasena juhul, kui vähemalt üks liige seda nõuab.