Noorsootöötaja kutse taastõendamine toimub kaks korda aastas. Taotluste esitamise tähtajad selguvad jaanuarikuu jooksul. Kutse taotlemise info lisame kodulehele samuti jaanuaris.

Osakutse taastõendamise eeltingimused
 • Töökogemus taotletaval kutsealal. Nõutav on lisada juurde erialase töökogemuse tõendusmaterjale viimase viie aasta kohta, näiteks: noorsootöötaja ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, soovituskiri vm, mis tõendab noortevaldkonnas ja/või noortelaagris/projektlaagris/noortemalevas töötamist eelmise osakutsetunnistuse kehtivuse ajal.
 • Kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine. Nõutav viimase viie aasta jooksul, tõendada tunnistuse või tõendiga, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta.
 • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20.
 • Eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.
Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • (Digitaalselt) allkirjastatud) avaldus.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart, elamisloa kaart).
 • Dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt kaheksa akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul.
 • Dokumendi koopia, mis tõendab noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.
 • Erialase töökogemusega seotud tõendusmaterjalid.
 • Maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta (täpsema info avaldame jaanuari jooksul). Taotlemise tasu 45 eurot. 

Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid.

Laagrikasvataja 6. taseme osakutset on võimalik taastõendada laagrikasvataja 4. taseme osakutsena või taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist laagrikasvataja-juhataja 6. taseme osakutsena (täpsem lisandub jaanuari jooksul).

Hindamine

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

 • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
 • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumsist.