Taotlusvoor avatud: 1.03.2023- 8.05.2023.

Taotlemise keskkond:Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

 

Osakutse taastõendamise eeltingimused

1) töökogemus taotletaval kutsealal;
2) noorsootööalase täiendusõppe läbimine;
3) vastavus lastekaitseseaduse § 20 lõigetele 1 ja 2; (Piiranguid kontrollib kutse andja)
4) eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme osakutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 

Uuendus: 1)Portfoolio;Juhend koostamiseks.

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart või elamisloakaart);
3) dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;
4) dokumendi koopia, mis tõendab noorsootööalase täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.

(Sobivad noorsootöö ja laagrikasvataja koolitused. Muude koolituste kohta tuleb koostada vabas vormis analüüs koolituse õpiväljundite osakutse kohustuslike kompetentside seoste üle: Noorsootöö korraldamine, turvalise keskkonna tagamine, läbivad kompetentsid. Lisaks juhtimine- tase 6 ja tase 7 puhul. Treeneritele erisus vt all pool.)
5) erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid. NÄIDE.

6) Taotlemise tasu. (Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel. Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.)

 

Treeneritele:

* Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada  noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt), portfoolio ning erialse töökogemuse tõend.

 


Hindamine: 

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.