Taotlusvoor avatud:  5.09-31.10 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud) SÜGIS 2023 tulemused selguvad detsembris.

Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond:Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele kehtib kõikidele taotlejatele soodushind 45 eurot (2023. aastal). 

ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.


Osakutse taastõendamise eeltingimused

1) töökogemus taotletaval kutsealal;
2) noorsootööalase täiendusõppe läbimine;
3) vastavus lastekaitseseaduse § 20 lõigetele 1 ja 2; (Piiranguid kontrollib kutse andja)
4) eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme osakutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Uuendus: 1)Portfoolio;Juhend koostamiseks. Palun lae alla. 

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart või elamisloakaart);
3) dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt 8 akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul;
4) dokumendi koopia, mis tõendab noorsootööalase täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.

(Sobivad noorsootöö ja laagrikasvataja koolitused. Muude koolituste kohta tuleb koostada vabas vormis analüüs koolituse õpiväljundite osakutse kohustuslike kompetentside seoste üle: Noorsootöö korraldamine, turvalise keskkonna tagamine, läbivad kompetentsid. Lisaks juhtimine- tase 6 ja tase 7 puhul. Treeneritele erisus vt all pool.)
5) erialase töökogemuse asjassepuutuvad tõendusmaterjalid. NÄIDE.

6) Taotlemise tasu. (Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel. Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.)

7) Taotlemise keskkond: HARIDUS JA NOORTEAMETI KONKURSIVEEB.Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.

 


Treeneritele:

* Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada  noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt), portfoolio ning erialse töökogemuse tõend.

 


Hindamine: 

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.