Noorsootöötaja kutse taastõendamine toimub kaks korda aastas.


Osakutse taastõendamise eeltingimused
 • Töökogemus taotletaval kutsealal. Nõutav on lisada juurde erialase töökogemuse tõendusmaterjale viimase viie aasta kohta, näiteks: noorsootöötaja ametijuhend, tööandja tõend, ametisse nimetamise käskkirja koopia, soovituskiri vm, mis tõendab noortevaldkonnas ja/või noortelaagris/projektlaagris/noortemalevas töötamist eelmise osakutsetunnistuse kehtivuse ajal.
 • Kutsealaste või kutsealaseid teadmisi laiendavate koolituste läbimine. Nõutav viimase viie aasta jooksul, tõendada tunnistuse või tõendiga, mis sisaldab andmeid koolitaja, läbitud teema, toimumise aja ja mahu kohta.
 • Piirangute puudumine lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna. Piiranguid kontrollib kutse andja vastavalt lastekaitseseaduse § 20.
 • Eelnevalt väljastatud sama või võrdustatud taseme kutsetunnistus, mille kehtivuse lõpust ei ole möödunud rohkem kui üks (1) aasta.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
 • Konkursiveebi taotlusvorm.
 • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass või ID-kaart, elamisloa kaart).
 • Dokumendi koopia, mis tõendab esmaabikoolituste läbimist vähemalt kaheksa akadeemilise tunni ulatuses viimase kolme (3) aasta jooksul.
 • Dokumendi koopia, mis tõendab noorsootöötaja kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimist vähemalt 32 akadeemilise tunni ulatuses viimase viie (5) aasta jooksul.
 • Erialase töökogemusega seotud tõendusmaterjalid. NÄIDE.
 • Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise tasu on 45 eurot!
  ENKi liikmetele ja noorsootöö üliõpilastele on tasu 35 eurot. Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.Arvet saab tellida taotlusvormis, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata. 

*Avaldus tuleb täita ning dokumendid tuleb lisada Haridus-ja Noorteameti konkursiveebi . Aadress:  konkursiveeb.edu.ee

Treeneritele:

* Kehtiva treeneri kutsetunnistuse esitamisel ei ole vaja esitada CV (v.a abitreeneri kutse) ja noorsootöötaja kompetentsidega seotuid täiendusõppe läbimise tõendeid. Treeneritel tuleb esitada kehtiv esmaabitõend (eraldi dokumendi koopia, väljavõte registrist vmt).

Laagrikasvataja, tase 6 taastõendamine:

*Laagrikasvataja 6. taseme osakutset on võimalik taastõendada laagrikasvataja 4. taseme osakutsena või taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist laagrikasvataja-juhataja 6. taseme osakutsena.

Laagrikasvataja, tase 4 osakutse puhul ei ole vaja muid dokumente, kui taastõendamiseks vajalikud dokumendid. VALI taotlusvorm laagrikasvataja, tase 4 taastõendamine!

*Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse saamiseks tuleb taotlusvormis tõendada juhtimiskompetents (lisada dokumendi koopiad nt õpingutest, töökogemusest jne ning analüüsida konkreetsete küsimuste kaudu kuidas sinu kogemus väljendus või võiks väljenduda laagris/malevas). VALI taotlusvorm laagrikasvataja-juhataja, tase 6 taastõendamine!

 


Hindamine: 

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

 • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 4. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse) ja noorsootöötaja 7. taseme (sh laagri juhataja osakutse) hindamisstandardite alusel.
 • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.