Taotlusvoor avatud:  1.03-1.05.2024 (NB! Hindamisele pääsevad ainult need taotlused, mis on tähtajaks korrektselt esitatud) KEVAD  2024 tulemused selguvad mais.

Nõustamine:

Küsimuste ja murede korral võid broneerida endale persoonaalse nõustamise SIIN.


Taotlemise keskkond:Haridus ja Noorteameti konkursiveeb

Taotlemise tasu: 45 eurot (Noorsootöö tudengid ja ENK liikmed 35 eurot)

Paberkandjal tunnistuse tasu on 10 eurot.

Arvet saab tellida, see tuleb tasuda märgitud tähtajaks ning maksekinnituse palume esitada e-posti teel kutse andja nõudmisel.

Kutsetunnistust ei väljastata enne, kui taotlemise tasu on makstud. Arve koostatakse ainult sel juhul, kui taotlus on esitatud. Kavandivormis taotlustele arveid ei väljastata.


Osakutse taastõendamise eeltingimused

NB! Laagrikasvataja, tase 4 saab taastõendada laagrikasvataja, tase 5.

NB! Laagri juhataja, tase 7 saab taastõendada laagrikasvataja-juhataja, tase 6.

Laagrikasvataja, tase 5 Laagrikasvataja-juhataja, tase 6
1. Laagrikasvataja, tase 5 või laagrikasvataja, tase 4 kehtiv või mitte rohkem kui üks aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutse 1. Laagrikasvataja-juhataja, tase 6 või laagri juhataja, tase 7 kehtiv või mitte rohkem kui üks aasta tagasi kehtivuse kaotanud osakutse
2. Töökogemus laagrikasvatajana 2. Töökogemus laagrikasvataja või juhatajana
3. Osakutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 32 akadeemilist tundi 3. Osakutse kompetentsidega seotud täiendusõppe läbimine viimase viie aasta jooksul, vähemalt 32 akadeemilist tundi
4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus B2-tasemel 4. Eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel vastavalt keeleseadusele või teistele valdkonda reguleerivatele õigusaktidele eesti keele oskus C1-tasemel
5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi 5. Esmaabikoolituse läbimine viimase kolme aasta jooksul, vähemalt 8 akadeemilist tundi
6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20 6. Lastega töötamise piirangute puudumine vastavalt lastekaitseseaduse §-le 20

Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • Portfoolio. Juhendi saad alla laadida siit!
  • Isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart või elamisloa kaart).
  • Eesti keelest muu emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja teistest reguleerivatest määrustest tulenevalt eesti keele oskuse taseme B2/C1 tõendamiseks vastava keeletasemeeksami tunnistus.
  • Keeleseadus § 26 punkt 3 toob välja, et eesti keele tasemeeksamit ei pea sooritama isik, kes on omandanud eesti keeles põhihariduse, (kutse)keskhariduse või kõrghariduse.
  • NB! Koolitustõendid
  • NB! Esmaabitõend
  • Taotlemise tasu maksmise tõend.

Koolitustõend: sobivad noorsootöö ja laagrikasvataja koolitused. Muude koolituste kohta tuleb koostada vabas vormis analüüs koolituse õpiväljundite osakutse kohustuslike kompetentside seoste üle.

Taotlemise keskkond: HARIDUS JA NOORTEAMETI KONKURSIVEEB.Palun kindlasti kontolli, et saaksid e-mailile teate, et taotlus on “esitatud” ning sama staatus on ka konkursiveebis. Muul juhul ei ole taotlus registreeritud hindamiseks.

 


Erisused:

Treeneritele: 

Treeneri kehtiva kutsetunnistuse esitamisel ei pea esitama täiendusõppe ning esmaabikoolituse läbimist tõendavaid dokumente.

Õpetajale:

Õpetaja kehtiva kutsetunnistuse esitamisel ei pea esitama haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d) ja täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.

 


Hindamine: 

Hindamiskomisjon hindab kompetentsusnõuetele vastavust dokumendipõhiselt ning lisahindamist ei toimu. Vajadusel esitab kutsekomisjon lisaküsimusi kirjalikult.

  • Taotleja kutsekompetentsuse hindamine toimub noorsootöötaja 5. taseme (sh laagrikasvataja osakutse), noorsootöötaja 6. taseme (sh laagrikasvataja-juhataja osakutse)  hindamisstandardite alusel.
  • Hindamise tulemus selgub keskmiselt 30 päeva jooksul pärast hindamise toimumist.