Noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimise toetamine (juuli 2022 kuni august 2023)

Noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimise toetamiseks pakkus Eesti Noorsootöötajate Kogu 2023. aastal omavalitsustele koolitusi ja konsultatsioone. Samuti koolitasime välishindajaid ning aitasime välishindajaid kokku viia ka kvaliteedihindamist läbi viia soovivate omavalitsustega.

Hindamistegevuse toetamiseks kasutati:

Noorsootöö kvaliteedi hindamisinstrumendiks oli noorsootöö kvaliteedi hindamismudel.

Eesti Noorsootöötajate Kogu rakendas nimetatud hindamismudelit ja juhendas ka selle kasutajaid. Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.


Kvaliteedihindamise eesmärk

Kvaliteedi hindamine seab ühise standardi kvaliteetsele noorsootööle ning annab muu hulgas hea ülevaate omavalitsuses tehtavast noorsootööst, on tagasisideks noorsootöö tegijatele, teabeallikaks riigile, abiks noorsootöö arenguplaanide elluviimisel ja võimaluseks noorsootöötajaid tunnustada.


Kuidas kvaliteedihindamine toimub?

Kvaliteedihindamine toimub enese- ja välishindamise käigus. Enesehindamise puhul hindavad noorsootöö kvaliteeti omavalitsuse noorsootöö osapooled ise, välishindamise puhul välised eksperdid (nt teiste omavalitsuste noorsootöö-, spordi- või kultuurispetsialistid, riigitöötajad, noorsootöötajad jt).


Taustast

Noorsootöö kvaliteedi hindamisinstrumenti on oma töövahendina kasutanud kohalikud omavalitsused alates 2010. aastast. Rohkem kui kümne aasta jooksul on seda hindamisinstrumenti rakendanud enamik omavalitsustest ja väga paljud neist (või osa omavalitsusest) kahel või kolmel korral.

Nimetatud ajaperioodil on toimunud Eestis mitmed haldusreformid. 2009. aastal oli Eestis 223 kohalikku omavalitsust, omavalitsuste ühendamise tulemusena on Eestis täna 79 kohalikku omavalitsust, mis jagunevad 15 linnaks ja 64 vallaks.

Selleks, et paremini toetada kohalike omavalitsuste valmisolekut ja motivatsiooni noorsootöö kvaliteeti hinnata kutsub Eesti Noorsootöötajate Kogu kohalikke omavalitsusi aktiivselt omavalitsusi hindamisinstrumenti kasutama.


Kvaliteedihindamise läbiviimise etapid

Eesti Noorsootöötajate Kogu viis noorsootöö kvaliteedi hindamise läbiviimise toetamiseks läbi järgmisi tegevusi.


I hindamisvoor

Hindamisvooru soovitatav pikkus oli kuni kuus kuud algusega september 2022 kuni veebruar 2023. Hindamisperioodi ajakava käsitleti kui soovituslikku näidist. Omavalitsused, kes soovisid tempokamalt hindamisprotsessi läbida, said seda teha.


Soovituslik ajakava

September 2022 KOV noorsootöö kvaliteedi hindamise koolitusel osalemine ehk enesehindajate koolitus.
September kuni oktoober 2022 KOV enesehindamise meeskonna avakoosolek ja andmete kogumise ettevalmistamine.
Oktoober kuni november 2022 KOV andmete kogumine (noortelt andmete kogumiseks on soovitav arvestada sügisvaheajaga 24. oktoober 2022 kuni 30. oktoober 2022, mis ei sobi koolinoorte küsitlusperioodiks).
November 2022 kuni jaanuar 2023 Andmeanalüüs ja KOV enesehindajate konsensuskoosolekud.
Veebruar 2023 Välishindamised.

II hindamisvoor

Soovituslik ajakava

Veebruar 2023 KOV noorsootöö kvaliteedi hindamise koolitusel osalemine ehk enesehindajate koolitus.
Märts 2023 KOV enesehindamise meeskonna avakoosolek ja andmete kogumise ettevalmistamine.
Aprill 2023 KOV andmete kogumine (noortelt andmete kogumiseks on soovitav arvestada kevadvaheajaga 24. aprill 2023 kuni 30. aprill 2023, mis ei sobi koolinoorte küsitlusperioodiks).
Aprill kuni mai 2023 Andmeanalüüs ja KOV enesehindajate konsensuskoosolekud.
Juuni 2023 Välishindamised.

Hindamisvoorudes osalemine

Hindamisvoorudes osalemiseks said kohalikud omavalitused hindamisvooruga liitumiseks moodustada juba eelnevalt hindamise tuumikgrupi. Soovitasime kaasata kohaliku omavalitsuse juhti või noorsootöö küsimuste eest vastutavat kohaliku omavalitsuse juhtivat isikut, kes kinnitas kohaliku omavalistuse motivatsiooni osaleda hindamisvoorus taotlusvormil oma digitaalse allkirjaga.

Hindamises osalemiseks oli vajalik saata KOV kinnituskiri ning täidetud taotlusvorm.


Enesehindajate koolitus ja konsultatsioon

Eesti Noorsootöötajate Kogu viis läbi kaks enesehindajate koolitust noorsootöö kvaliteedihindamise mudeli kasutamiseks ning pakub konsultatsiooni kvaliteedihindamist läbi viivatele omavalitsustele.

Enesehindajate koolitused toimusid septembris 2022 ja veebruaris 2023. 

Koolitus toimus silmast-silma kohtumisena. Enesehindajate koolituse viis läbi Kaisa Orunuk.

Ühe enesehindamise koolituse kestus oli kuni kuus akadeemilist tundi ja selle raames koolitaja:

 • tutvustas noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
 • tutvustas noorsootöö kvaliteedi hindamise etappe;
 • aitas omavalitsuste esindajatel täpsustada noorsootöö kvaliteedi hindamise ajakava;
 • aitas omavalitsustel moodustada hindamismeeskonnad;
 • tutvustas kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit (sh käsitleb ka andmete kogumise erinevaid võimalusi).

Konsultatsiooni andmise raames koolitaja:

 • abistas noorsootöö kvaliteedi hindamist läbiviivaid omavalitsusi hindamise mudeliga seonduvates küsimustes;
 • koolitajal oli valmisolek nõustada koolitusgrupis osalenuid kogu hindamisvooru vältel;
 • ühe KOV kohta maksimaalne nõustamistundide arv oli kaks;
 • konsultatsioon toimus sidevahendite abil (telefon, e-post, videokõne vms).

Välishindajate koolitused

Eesti Noorsootöötajate Kogu viis läbi ka kaks praktilist välishindajate koolitust noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli kasutamiseks välishindajana.

Esimene välishindajate koolitus toimus novembris 2022, järgmine koolitus toimus 31. märtsil 2023.

Ühe koolitusgrupi suuruseks oli kuni 20 osalejat.

Koolitused toimusid silmast-silma kohtumistena. Välishindajate koolitused viis läbi Kaisa Orunuk.

Ühe koolituse kestus oli kuni kuus akadeemilist tundi ja selle raames koolitaja:

 • tutvustas noorsootöö kvaliteedi hindamise mudeli toimimisloogikat;
 • tutvustas noorsootöö kvaliteedi hindamise etappe;
 • aitas välishindajal koostada ja kavandada noorsootöö kvaliteedi välishindamise ajakava;
 • tutvustas kvaliteedi hindamise käsiraamatut ja hindamistabelit.

Välishindajate võrgustiku töö koordineerimine

Eesti Noorsootöötajate Kogu lõi ja värskendas ka välishindajate võrgustikku. Välishindajate võrgustiku tööd koordineeris Kadi Bruus.

Lisainfo ENKi projektijuhilt:
Kadi.Bruus@enk.ee, 56462962


Projektiga seotud tegevusi rahastatakse Haridus- ja Noorteameti elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.