Lae alla noorsootöötaja kutse-eetika poster

Eesti Noorsootöötajate Kogu koostatud kutse-eetika postri saad väljaprintimiseks alla laadida siit:

Noorsootöötaja kutse-eetika poster on hea vahend nii enda isiklike kui ka oma meeskonna väärtuste ja ette tulnud eetiliste dilemmade arutamiseks.


Noorsootöötaja üheks põhikompetentsiks on juhindumine oma töös noorsootöötaja kutsestandardist, mis põhineb noorsootöötaja kutse-eetikal.

Noorsootöötaja kutse-eetika seitse põhiteesi

Eetika põhiteesid noore suhtes:

 1. Noorsootöötaja on aus ja avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas.
 2. Noorsootöötaja kohtleb noori võrdselt, suhtub noore arvamustesse ja maailmapilti lugupidamise ja sallivusega.
 3. Noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse partnerluse põhimõttest, noorsootöö ja selle
  korralduse põhimõtetest.
 4. Noorsootöötaja lähtub oma töös noorest võttes arvesse tema arvamust, ideid, maailmavaadet.

Eetika põhiteesid noorsootöö keskkonna suhtes:

 1. Noorsootöö teostamise keskkond on noore poolt aktsepteeritav ning soodustab mitteformaalset
  õppimist.
 2. Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute
  (lisa)väärtuste loomisele suunatud.
 3. Noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest.

Eesti Noorsootöötajate Kogu peab oluliseks, et iga noorsootöötaja, kas kutsega või ilma, tööalaselt noortevaldkonnas tegutsev või ka vabatahtlikuna, järgiks oma töös noortega noorsootöötaja kutse-eetika põhiteesidest.

Tutvu täpsemalt kutse-eetikaga noorsootöös
1. tees. Noorsootöötaja on aus ja avatud noorsootöö eesmärkide ja meetodite osas

Kuidas noorsootöötajana olla avatud nii oma töötulemustes kui ka vahendites eesmärkide saavutamisel?

Kaasates noori juba tegevuste planeerimise faasis tegutsed avatult ja aitad sealjuures noortel omandada eluks äärmiselt vajalikke oskusi.

2. tees. Noorsootöötaja kohtleb noori võrdselt, suhtub noore arvamustesse ja maailmapilti lugupidamise ja sallivusega

Iga noor on väärtus ja meie kui noorsootöötaja kohus on seda igale noorele ka teadvustada! Me kõik tuleme erinevatest keskkondadest ning meil kõigil on oma väärtushinnangud.

Suhtudes noortesse empaatia ja lugupidamisega ning pidades olulisteks kõikide noorte arvamusi ja tõekspidamisi, kasvatame hoolivust, sallivust ja veelgi paremat ühiskonda, kus kõigil on hea elada.

3. tees. Noorsootöötaja lähtub töös noorega võrdväärse partnerluse põhimõ est, noorsootöö ja selle korralduse põhimõtetest

Noorsootöös on kõik võrdsed partnerid. See tähendab, et me tegutseme koos. Ühes noortega ja teiste noortevaldkonna partneritega. Me püüdleme elus edasi noorte kõrval – areneme sel teekonnal ka ise ning oleme eeskujuks ja võtame vastutust.

4. tees. Noorsootöötaja lähtub oma töös noorest, võttes arvesse tema arvamust, ideid, maailmavaadet

Noorsootöötajana arvestame ju alati noore arvamuse, ideede ja maailmavaatega. Nii lähtume oma töös sellest, mis päriselt noori innustab, sellest, mida nad vajavad ja mis päriselt noore inimese elus toimub. Me peame märkama, julgustama ja arvestama ning olema kursis kõige olulisega, mis kuulub noore ellu.

5. tees. Noorsootöö keskkond on noore poolt aktsepteeritav, soodustab mitteformaalset õppimist

Noorsootööd tehakse ikka seal, kus on noored. Niisamuti peab olema keskkond, kus noorsootöö tegevusi korraldame, olema selline, mis arvestab noortega ning nende vajadustega, olema igale noorele kä esaadav, sõltumata tema taustast ja tervislikest iseärasustest, ja olema talle vastuvõetav. Vähem tähtis ei ole ka see, et noorsootöö keskkond soodustaks õppimist, pakuks võimalusi uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ning omandatu reflekteerimiseks.

 

6. tees. Noorsootöö teostus ja keskkond on turvaline, kvaliteetne, mitmekesine, uuenduslik, uute (lisa)väärtuste loomisele suunatud

Selleks, et ka noorsootöö valdkond saaks areneda, on vajalik iga noorsootöötaja panus. Teadvustades endale oma oskusi, vajadusi ja võimalusi, saame teha otsuseid, mis meid edasi viivad ja arendavad.

Suhtudes noortesse empaatia ja lugupidamisega ning pidades olulisteks kõikide noorte arvamusi ja tõekspidamisi, kasvatame hoolivust, sallivust ja veelgi paremat ühiskonda, kus kõigil on hea elada.

7. tees. Noorsootöö keskkonnas lähtutakse eetika põhiteesidest

Noorsootöötajana peame iseenesestmõistetavaks, et me lähtume oma töös noorsootöötaja kutse-eetikast, kuid kui tihti me seda endale teadvustame ja sellele mõtleme? Veelgi enam – kas me neid teemasid ka oma kolleegidega arutame? Mis juhtub, kui märkame, et oleme sattunud väärtuskon ikti? Kui me ei jaga noorega, kellega noortekeskuses töötame, samu vaateid ja väärtuseid? Kas peaksin seda jagama oma kolleegidega? Vastus on: kindlasti! Väärtused ei peaks olema tabu ning seda isegi siis, kui need teinekord mõnes küsimuses lahku lähevad. Oluline on teada ja osata neid olukordi aga väärikalt ning kõiki osapooli lugupidavalt lahendada.