Kutse andmise või mitteandmise üle otsustab kutsekomisjon. Kutsekomisjonile teeb sellekohase ettepaneku hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon viib läbi hindamise.

Seda, kui kiirelt peab hindamiskomisjon oma ettepaneku esitama kutsekomisjonile, selgub täpsemalt jaanuari jooksul.

Kutsetunnistuse väljastab kutse andja 30 päeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

Kõik noorsootöötaja kutse- või osakutsetunnistused kantakse kümne tööpäeva jooksul pärast kutsekomisjoni koosolekut Kutsekoja kutseregistrisse. Kutseregistris on avalikud need kutse- või osakutsetunnistused, mille osas on taotleja ise andnud nõusoleku avalikustamiseks (vastav märge avalduses).