Eesti Noorsootöötajate Kogu korraldas veebruarist kuni juunini 2023 arenguprogrammi, mis oli suunatud kohalike omavalitsuste noorsootöö spetsialistidele. Osalesid spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt noortevaldkonna, sh võrgustikutöö arendamisega enda kohalikus omavalitsuses.


Programm koosnes kolmest moodulist.

I moodul: 13.14.02.2023
II moodul: 17.–19.04.2023
III moodul: 8.–9.06.2023

Osalemine 

Programmis osales 20 inimest. Oodatud on spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt noortevaldkonna, sh võrgustikutöö arendamisega enda kohalikus omavalitsuses. Täismahus osalejad saavad arenguprogrammi lõppedes tunnistuse.

NB!
*Palume esitada tööandja kinnitus, et ta saab osaleda arenguprogrammis täismahus.
*Kui osaleja ei osale täismahus, siis on korraldajal õigus esitada arve lisaks 500 euro ulatuses.
*Osalejal on õigus loobuda koolitusest kümme tööpäeva enne esimese mooduli algust.

Arenguprogrammis on kolm kahepäevast moodulit ning mitu veebikohtumist.

Programm algab sissejuhatava veebikohtumisega, mis leiab aset enne I moodulit (programmi, mentorite tutvustus, rahaline pool jpm).

Registreerumine

Lisainfo ja registreerumine

Registreerimise tähtaeg on 30.01.2023 või kuni kohti jätkub.

Lisainfo:
Urve Sarapik, arenguprogrammi projektijuht
urvesarapik@gmail.com


I moodul: Meeskonna- ja võrgustikutöö

Toimumisaeg: 13.–14.02.2023
Koolitaja: Anne Õuemaa

Koolitusmooduli läbinu:

 • mõistab võrgustiku- ja meeskonnatöö olulisust töös sihtrühmaga;
 • tunneb meeskonna-, sh võrgustikutöö olulisi arenguetappe;
 • on kaardistanud enda tööga seotud kohalike võrgustike vajaduse ja nende võimaliku rolli;
 • teab, kuidas võrgustikku luua, eesmärgistada ja hallata (NB! st, et on ka praktikas seda kõike oma võrgustikus teinud);
 • teab, kuidas jagada rolle ja ülesandeid võrgustikus (või meeskonnas);
 • oskab näha ja teab, kuidas suunata olulisi võrgustiku protsesse;
 • mõistab kommunikatsiooni võrgustikus ja teab, kuidas seda toetada
 • mõistab võrgustiku kultuuri tekkimise aluseid ja teab, kuidas seda suunata;
 • on osa KOV spetsialistide vastloodud võrgustikust;
 • on kogenud coach’ivat juhendamist nimetatud võrgustiku loomise toetamisel.

Koolitus valmistab kohaliku omavalitsuse tasandil töötavaid juhtivaid noorsootöötajaid ette kohaliku tööalase võrgustiku loomiseks ja eestvedamiseks. Koolitus viiakse läbi grupi-coaching‘u võtmes, mis tähendab osalejate aktiivset kaasamist paari- ja grupitöödesse ning refleksiooni. Interaktiivsed harjutused vahelduvad teooriaosaga ja toetavad osalejat koolitusel individuaalselt seatud võrgustikuga (või meeskonnaga) seotud eesmärgi poole liikumist.


II moodul: Strateegiliste protsesside juhtimine

Toimumisaeg: 17.–19.04.2023
Koolitajad: Jaanus Kangur ja Ilona-Evelyn Rannala

Koolitusmooduli läbinu:

 • on teadlik muutuste dünaamikast ja nendega kaasnevast pingest;
 • oskab määratleda muutuste faasi, milles parasjagu ollakse;
 • oskab hinnata suhtekapitali, mis aitab määratleda muutuste mõju suhetele;
 • on teadlik emotsioonide tekkest ja nende kõikehaaravast mõjust;
 • oskab enda emotsionaalseid seisundeid juhtida igas olukorras;
 • suudab säilitada juhtimist enda ja olukorra üle, sh õpib tundma tööriistu selle saavutamiseks;
 • mõistab arengute olulisust noorsootöös ja tunneb arengukava loomise põhimõtteid ning protsessi.

III moodul: Meediasuhtlus ja -kirjaoskus

Toimumisaeg: 8.–9.06.2023
Koolitajad: Siiri Liiva

Koolitusmooduli läbinu:

 • tunneb meediasuhtluse ABC-d, sh seda, mida peab teadma ajakirjanikega suhtlemisel;
 • oskab valida sobivaid kanaleid ja kommunikatsiooniviise sisu edastamisel erinevatele sihtrühmadele;
 • oskab ennast väljendada üheseltmõistetavalt;
 • on arendanud enesekindlat väljendusoskust;
 • teab meediamaastiku trende ja suundumusi;
 • oskab olla meediakriitiline ning avastada vale- ja võltsuudiseid;
 • teab erinevate meediumite (raadio, TV, trükimeedia jm) eripära ja arvestab nendega;
 • teab ja oskab rakendada ajakirjanduslikke kirjandusstiile (pressiteade, uudislugu, arvamusartikkel).

Kolme mooduli vahepeal toimuvad väiksemad veebikohtumised erinevatel teemadel, sh erinev dokumentatsioon, projektimaailm, noorte kaasamine. Teemasid võib vastavalt osalejate soovidele lisanduda. Arenguprogrammi lõpetab analüüsi- ja tagasisidekohtumine.

Arenguprogrammis on igal osalejal võimalik kokku leppida individuaalsed kohtumised ENKi mentoriga, et tegeleda süvenenult just konkreetse osaleja jaoks kõige olulisema teemaga. Ühel osalejal saab programmi jooksul olla mentoriga neli kuni viis kohtumist.


Programmi taust ja eesmärk

Vajadus arenguprogrammi järele tekkis arutelust erinevate kohalike omavalitsuste spetsialistidega ning nende soovide põhjal pandi paika kõige olulisemad teemad.

Arenguprogramm on vajalik, et anda edasi teadmised ja tööriistad noorsootöö valdkonna arendamiseks erinevates kohalikes omavalitsustes. Hetkel on Eestis noorsootöö eest vastutavate spetsialistide olemasolu kohalikes omavalitsustes erinev:

 • on spetsialiste, kelle ainsaks valdkonnaks on noorsootöö ja selle arendamine;
 • on spetsialiste, kes vastutavad nii hariduse, kultuuri kui ka sotsiaalvaldkonna eest ning noorsootöö on väike osa tööülesannetest;
 • on omavalitsusi, kus noorsootöö spetsialisti ei olegi, vaid selle valdkonna arendamisega peavad tegelema noortekeskuste juhatajad või erinevad teenusepakkujad.

Seega on arenguprogrammi pikem eesmärk ühtlustada erinevate omavalitsuste võimekust arendada kohalikku noorsootööd.

Planeeritav arenguprogramm aitab saavutada noortevaldkonna arengukavas 2021–2035 kirja pandud strateegilist eesmärki “ISE”, mille üks fookus on noortevaldkonna töötajaskonna pädevuste arendamine kõigis Eesti piirkondades. Üks eesmärgi täitmise indikaator on kohalike omavalitsuste osatähtsus, kus noorsootöö teenused on vähemalt “edasijõudnud” tasemel. Arenguprogramm aitab selle saavutamiseks anda vajalikke oskusi, teadmisi ja tuge seoses võrgustiku loomise ja arendamisega.

Hetkel koondab kohalike omavalitsuste spetsialiste töögruppi Eesti Noorsootöötajate Kogu, kuid arenguprogrammi järgselt on võrgustik palju laiem ning toimib veelgi jõudsamalt. Noorsootöö kutsestandardi 7. taseme noorsootöötaja arendab noortevaldkonda kohalikul ja riiklikul tasandil, juhib noorsootöö asutusi, organisatsioone ja erialavõrgustikke ning juhendab teiste noorsootöötajate tööd.

Arenguprogramm toetab järgmiste kutsestandardi kompetentside osas:

 • algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist;
 • langetab asjakohaseid otsuseid;
 • annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest;
 • motiveerib ja innustab teisi;
 • valib ja seab prioriteete, lähtudes eesmärkidest;
 • osaleb strateegilises planeerimises ning seostab sellega oma tegevusi;
 • selgitab noortevaldkonna eesmärke ja võimalusi, lähtudes selle aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
 • teeb siseriiklike ja/või rahvusvaheliste noorsootöö valdkonna sidusrühmadega koostööd;
 • arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi;
 • omandab uusi töövõtteid ja meetodeid; rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt;
 • loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
 • suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
 • püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega.

Kõikide kompetentsidega seotud areng on iga osaleja enda vastutus, arenguprogramm iseenesest ei taga nende kompetentside saavutamist, vaid annab selleks võimaluse ja vahendid.