”Noorsootöötajate digipädevuste arendamise koolitusprogramm”

veebruar- mai 2023

Koolituse korraldaja Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) on noorsootöötajate eriala- ja õpikogukond, mis lähtub oma töös ja koolituse korraldamisel noorsootöö seadusest, noorsootöötaja kutsestandardist ja -eetikast, Noorteinfo Hartast, nutika noorsootöö kontseptsioonist ning VERKE digipädevuste mudelist.

Koolituse sisu on loodud koostöös Haridus- ja noorteameti, Tallinna Ülikooli noorsootöö õppekava õppejõudude, tegevnoorsootöötajate, digi- ja meediaspetsialistidega.

Koolitusprogramm on osa projektist “Noortevaldkonna digihüpe”. Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programm „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

 

Koolitajad:


Maria Murumaa-Mengel – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute kaasprofessor, Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni doktor

Inger Klesment – Balti Infohäirete Sekkekeskuses kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialisti, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni magistrant

Heili Griffith – Eesti Noorsootöötajate Kogu tegevjuht, Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magister, noorsootöötaja kutse tase 7

Mariliis Maremäe – Tartu Rakendusliku Kolledži õppekordinaator, Tallina Ülikooli rekreatsioonikorralduse magister, noorteinfo koolitaja, pikaajaline noorsootöötaja, noorsootöötaja kutse tase 7, täiskasvanute koolitaja kutse tase 6

Alik Säde – Politsei- ja Piirivalveameti veebipolitseinik

Eilika Mätas – Eesti Noorsootöötajate Kogu kutse väärtustamise suunajuht, Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse magistrant, noorsootöötaja kutse tase 7

Renat Ränk Saaremaa Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži informaatika rakenduskõrgharidus, noorsootöötaja kutse tase 4

Anneli Meisterson – Sotsiaalkindlustusameti MDFT terapeut, Saaremaa Noorsootöö Keskuse noorsootöötaja, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakdeemia huvijuht- loovtegevuse ōpetaja, noorsootöötaja kutse tase 7

Kadri Ugur – SA Võrumaa Arenduskeskuse heaoluspetsialist, Tartu Ülikooli ajakirjanduse doktor

Eleri Lõhmus – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi audiovisuaalse produktsiooni õpetaja, Tartu Ülikooli meedia ja kommunikatsiooni doktorant

Ilona Tint – Sendist Sajani rahatarkuse koolitaja, vabakutseline sotsiaalmeedia spetsialist, Meediasüsti noorte juhendaja, pikaajaline noorsootöötaja, noorsootöötaja kutse tase 4

Holger Kiik – Tallinna Tehnikakõrgkooli humanitaar- ja majandusainete keskuse

filosoofialektor, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant

Kristina Masen – Eesti Noorsootöötajate Kogu projektijuht, Meediasüsti juhendaja, mitteformaalse meediahariduse koolitaja, noorsootöötaja kutse tase 6

Nele Kure – Sendist Sajani rahatarkuse koolitaja, pikajaline noorsootöö asutuse juht, Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete magister

Roger Tibar – Haridus- ja Noorteameti nutika noorsootöö ja noorte osaluse valdkonnajuht,Tallinna Tehnikaülikooli avaliku sektori juhtimise ja innovatsiooni magister, 

Diana Poudel – Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi infovastupidavuse nooremteadur, Tartu Ülikooli, meedia ja kommunikatsiooni doktorant

 

Õppekorralduse alused:

 

Õppekava koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest, noorsootöö seadusest, noorsootöötaja kutsestandardist ja -eetikast, Noorteinfo Hartast, nutika noorsootöö kontseptsioonist ning VERKE digipädevuste mudelist.

 

Õppekava kvaliteedi tagamiseks oleme jälginud, et koolitajatele oleks noorsootöötaja kutse, teemavaldkonna kõrgharidus või pikaajaline praktiline kogemus valdkonnas.

Koolitajate töö tulemusi hinnatakse pärast koolituse lõppu osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside alusel ning vajadusel esitatakse koolitajale soovitusi parenduste tegemiseks.

Koolituse lõppedes täidavad kõik osalejad koolituskeskuse tagasiside küsimustiku, kus hinnatakse koolituse sisu, koolitajaid ja korraldust. Küsimustiku täitmisel on võimalik teha lühikeste selgituste või põhjendustega ettepanekuid koolituse parandamiseks. Küsimustik on anonüümne.

Koolituse korraldaja (ENK) annab täienduskoolituste kohta teavet oma kodulehel, kus on olemas ka koolituskalender. Täienduskoolituse kohta tehtud muudatused kajastatakse kodulehel ning koolitusele registreerunutega võetakse ühendust personaalselt.

ENK komplekteerib koolitusgrupid võimalikult sarnaste õpivajaduste alusel ning tagab õppekeskkonna vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele. Koolitusruumid varustatakse tänapäevase esitlustehnikaga ja sobivate laua- ja toolikomplektidega. Koolituskeskus valmistab iga koolituse tarvis ette õpimaterjalid ja jagab neid osalejatele vastavalt õppekavale. Koolitusel osalejatele pakutakse toitlustust, kohvipause ja võimaldatakse internetiühendust vastavalt vajadusele. 

 

Õppekava ”Noorsootöötajate digipädevuste arendamise koolitusprogramm”

 

Õppekavarühm: Lastehoiu ja noorte teenuste õppekavarühm 

Õpiväljundid: 

 1. Mõistab, kuidas digipööre mõjutab ühiskonda, sh noori ja noorsootööd. 
 2. Tunneb digipöördega kaasnevaid väljakutseid, sh digihügieeni ja digitaalse heaolu loomise põhimõtteid
 3. Mõistab õppimise muutumist digitaliseeruvas ühiskonnas ning oskab loovalt planeerida, läbi viia ja analüüsida mitteformaalse õppe tegevusi noortega kasutades erinevaid nutikaid lahendusi
 4. Oskab mõtestatult kasutada erinevaid tehnoloogiad ja keskkondi
 5. Analüüsib enda digipädevusi ja oskab määratleda enda arenguvajadusi


Õppekava koolitustel osalemiseks on vajalik registreerimine keskkonnas Juhan.

 

Õppe kogumaht: 69 akad. tundi

Auditoorne: 46 akad. tundi

Praktiline: 18 akad. tundi

Iseseisev töö: 5 akad. tundi

 

Õppe sisu: 

 • Digimaailma väljakutsed noorsootöö kontekstis. Noorsootöötaja digipädevuste arendamise vajalikkus.
 • Nutika noorsootöö kontseptsioon, noorteinfo mõiste
 • Ülevaade teadusuuringutest noorte meediatarbimise teemal
 • Praktilised meetodid, kuidas käsitleda noortega digimaailmast tõstatuvaid probleeme ja võimalusi
 • Õppimise mõtestamine digivahendi abil
 • Sissejuhatus videoproduktsiooni alustesse
 • Sissejuhatus auditiivsesse kommunikatsiooni
 • Praktiline õpe: taskuhäälingu kasutamine noorsootöös
 • Praktiline õpe: sotsiaalmeedia mikrovideote kasutamine noorsootöös
 • Praktiline õpe: Visuaalse identiteedi kasutamine Canva abil
 • Digipädevuste kestlikkus laias plaanis
 • Mõjuisiku rolli, noorsootöö ja ettevõtluse ühildamine
 • Noorsootöötajate roll digikeskkonnas
 • Kriitiline mõtlemine, allikate analüüs

 

Lõpetamise tingimusteks on kohalolu koolituskohtumistel vähemalt 90% ulatuses ning praktilise töö esitamine ning esitlemine. Koolituse läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Koolitust nõutekohaselt mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend.